Hjärtsjömåla

Hjärtsjömåla naturreservat

När du besöker Hjärtsjömåla upplever du ett ovanligt stort naturområde av barrskog som domineras av tall och gran. I glesa skogspartier växer tall med ett täcke av blåbärsris på marken. I norra delen av reservatet finns en mosaik av myrar.

Naturreservatet Hjärtsjömåla har besvärlig terräng och inga markerade leder finns. Den glesa tallskogen gör området till ett av Blekinges starkaste fäste för tjäder.Här trivs även järpe, pärluggla och sparvuggla.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Hjärtsjömåla, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada stenmurar, tjärdalar, husgrunder eller odlingsrösen
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar
 • plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning
 • prospektera efter mineral
 • medföra lös hund annat än vid jakt
 • rida eller cykla annat än på vägarna i området
 • använda motorbåt
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil göra upp eld annat än på anvisad eldplats, använda spritkök eller engångsgrillar
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller liknande
 • fånga och samla in ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2010
Kommun: Karlshamn
Karaktär:  Barrnaturskog, näringsfattig sjö
Areal: 197 hektar varav 177 hektar land och 20 hektar vatten
Markägare: Staten
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat