Häljarum

Häljarum, restaurerad sandmark

Foto: Isabel Vitaskär

Naturreservatet Häljarum är ett nyligen resaurerat grustag öster om Jämjö, med ett stort antal rödlistade och sällsynta djur och växter. I slutet av sommaren kan du plocka upp till elva olika björnbärssorter. Häljarum är ett litet reservat med stor mångfald.

Kombinationen av öppen sand, milt klimat med många soltimmar och ett ytnära grundvatten har skapat speciella förutsättningar för många växter och djur, varav flera är rödlistade. Området känt för sin förekomst av huvudtåg som här har en av sina största växtplatser i landet. Arten är starkt hotad i Sverige enligt svenska rödlistan. Huvudtåg är i familj med de enhjärtbladiga växterna och kännetecknas av ett enda strå eller en tät tuva av några få strån, normalt 1-10 centimeter högt. Här finns också dvärglin och knutört.

Hasselsnok, sandödla och mullvadssyrsa är tre sällsynta djurarter som trivs i naturreservatet. Reservatet sköts genom återkommande röjningar av igenväxningsvegetation, samt blottläggning av den öppna sanden.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Häljarum, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Skada mark
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • otillbörligt störa djurlivet
 • skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt
 • framföra motorfordon
 • rida
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra upp eld
 • på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig utrustning
 • nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv
 • anbringa tavla, plakat affisch, skylt, inskrift eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.

Serviceinformation

 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2004
Kommun: Karlskrona
Karaktär: Sandmark med rödlistade arter
Areal: 1,7 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat