Halen

Halen, skog vid sjön

Foto: Åke Widgren

I naturreservatet Halen kan du uppleva en skogs- och sjödominerad ”vildmark” på gångavstånd från Olofströms och Jämshögs tätorter. Här finns rika möjligheter till olika typer av friluftsliv såväl som höga naturvärden. Halen är Blekinges största sjö och ungefär hälften av dess yta ingår i naturreservatet.

Naturreservatet bildades år 1972 för sitt stora värde för det tätortsnära friluftslivet. Det har sedan utökats i etapper och under senare år har även områdets stora naturvärden uppmärksammats. Direkt söder om naturreservatet Halen ligger naturreservatet Piaboda och tillsammans täcker de nästan hela sjön Halens östra strandområden.

Rikt friluftsliv

Halens naturreservat erbjuder rika möjligheter till friluftsliv. Här finns vandringsleder, löpspår, ridleder, rastplatser och vindskydd. Området genomkorsas av vägar där man kan cykla och bitvis även köra bil. I Halen finns badplatser för såväl människor som för hästar och hundar. Det går även att fiska i Halen. Sjön är populär bland kanotister och ingår i ett större sjösystem tillsammans med de angränsande sjöarna Immeln, Filkesjön och Raslången. I direkt anslutning till naturreservatet finns såväl camping som hotell och restaurang.

Flera olika lokala föreningar är verksamma i Halenområdet, exempelvis scouter, orienterare, fritidsklubb, båtklubb, brukshundklubb och ridklubb. Skolor använder också området i sin undervisning.

En ö som stiger och sjunker

Halen är en näringsfattig sjö och här finns ett flertal öar. I sjön växer bland annat vit och gul näckros, hårslinga, rostnate, gropnate och flotagräs. Utmed stränderna hittar du bland annat vattenklöver, notblomster, strandranunkel, strandpryl och nålsäv.

Halen är reglerad. Den höjdes ungefär en meter i början av 1900-talet och idag kan man se dränkta stenmurar och trädstammar på strandnära bottnar. Ett annat spännande fenomen i Halen är ”Gasön” i sjöns sydöstra del. Det är en gammal myrmark som normalt ligger på cirka en meters djup, men som stiger upp till ytan med hjälp av metangas när vattentemperaturen blir tillräckligt hög sommartid. När temperaturen sedan minskar framåt hösten sjunker ön ner under vattenytan igen.

Äldre naturskogar

Längs stränderna och inåt land växlar brantare bergknallar med flackare områden och våtmarkspartier. I naturreservatet finns många äldre bok-, ek- och tallskogsbestånd med naturskogskaraktär och ”vildmarkskänsla”. Svampar, mossor och lavar som cinnoberspindling, bronssopp, fjällsopp, kandelabersvamp, oxtungsvamp, rutkremla, fällmossa, platt fjädermossa, havstulpanlav, glansfläck, rostfläck, rosa lundlav, bokvårtlav, och bokkantlav visar att dessa skogar har lång kontinuitet.

I delar av området finns även brukade skogar av varierande ålder, främst gran- och lövskogar. Några myrsjöars mörka speglingar glimmar i naturreservatets skogar, varav Blåsegylet är den största. I söder och öster öppnar sig skogarna bitvis i beteshävdade hagmarker.

Lom och fiskgjuse

Det sjö- och skogsrika landskapet är hemvist för många fågelarter. Har du tur kan du se fiskgjuse, med sina långa, ljusa, vinklade vingar, fånga fisk i sjön. Storlommen syns ofta simmande på vattnet. Bägge arterna är känsliga för störningar. Respektera deras häckningsplatser så att de inte skräms bort från sina bon. Andra fåglar i området är exempelvis knipa, kricka, skäggdopping, göktyta, mindre hackspett, gröngöling, spillkråka, morkulla, nötkråka, skogsduva, glada, lärkfalk, sparvuggla och pärluggla.

Från stenålder till backstugor

Trots den vildmarkskänsla du kan uppleva i delar av naturreservatet så finns här en rik kulturhistoria som sträcker sig från bondestenåldern och framåt. Bland det 90-tal fornlämningar som registrerats inom reservatsområdet finns brons- och järnåldersgravar, fossila åkrar och röjningsröseområden, torp- och backstugelämningar, äldre färdvägssträckningar, kolbottnar, lintorkor och förvaringsgropar.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Halen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 • otillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • uppankra eller förtöja båt längre än ett dygn
 • tälta mer än ett dygn
 • uppställa husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • parkera motorfordon annat än på härför iordningsställda platser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande utan medgivande från förvaltaren
 • rida på preparerade skidspår eller på sådana stigar som ej särskilt upplåtits för ridning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972, utvidgat 1974 och 1986.
Kommun: Olofström
Karaktär: Friluftsliv, större sjö med öar, ädellövskogar, tallnaturskog, kulturhistoria.
Areal: 762 hektar, varav 623 hektar land och 139 hektar vatten.
Markägare: Olofströms kommun
Förvaltare: Olofströms kommun
Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000
Serviceinformation: Förutom nämnd service finns möjlighet till kanotpaddling.