Halen

Halen, skog vid sjön

Foto: Åke Widgren

När du besöker naturreservatet Halen besöker du samtidigt en del av Blekinges största sjö i ett område med goda möjligheter för ett rörligt friluftsliv. Har du tur kan du se en fiskande fiskgjuse. Sjön halen hänger ihop med sjöarna Immeln, Filkesjön och Raslången och området är populärt bland kanotister.

Nästan hela landarealen är bevuxen av skog. De vanligaste arterna är gran, bok, ek, tall och björk. Andelen barrskog är ungefär lika stor som andelen löv- och blandskog tillsammans.

Äldre naturskog

I de södra delarna, ner mot Jämshög, dominerar bokskogen. I vissa delar av reservatet, främst vid de branta stränderna, på öarna och vissa bokskogspartier, finns äldre bestånd av naturskogskaraktär som ger området en ”vildmarksprägel”. Området är bitvis kuperat med bergknallar och stora block. Hela området ligger över högsta kustlinjen.

Lom och fiskgjuse

Det sjörika landskapet är hemvist för många fågelarter. Har du tur kan du få se fiskgjusen med sina långa, ljusa, vinklade vingar fånga fisk med sina klor. Storlommen syns ofta simmande på vattnet. Bägge arterna är känsliga för störningar. Respektera deras häckningsplatser så att de inte skräms bort från sina bon. Andra fåglar i området är göktyta, mindre hackspett, nattskärra, nötkråka och skogsduva.

Gul och vit näckros

Halen är en näringsfattig sjö. I sjön växer vit och gul näckros, hårslinga, gädd- och gropnate och näckmossa. Utmed stränderna hittar du bland annat vattenklöver, notblomster, strandranunkel och strandpryl. Sjön är höjdreglerad.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Halen, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växterotillbörligt störa djurlivet
 • medföra ej kopplad hund
 • göra upp eld annat än på härför avsedda platser
 • uppankra eller förtöja båt längre än ett dygn
 • tälta mer än ett dygn
 • uppställa husvagn
 • på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför upplåtna vägar eller parkeringsplatser
 • parkera motorfordon annat än på härför iordningsställda platser
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande utan medgivande från förvaltaren
 • rida på preparerade skidspår eller på sådana stigar som ej särskilt upplåtits för ridning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Toalett Toalett
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1972
Kommun: Olofström
Karaktär: Område för friluftsliv
Areal: 700 hektar, varav 575 hektar land
Markägare: Olofströms kommun
Förvaltare: Olofströms kommun