Gise Höna

Gise höna, träd med svampar

Foto: Robert Ekholm

När du besöker Gise Höna träder du in i en unik bokskog som har fått utvecklats fritt sedan 1922. Tidigare hette området Johannishus bokskogsreservat och var undantaget från skogsbruk sedan 1922.

Området blev fridlyst 1961 och bestod av fyra hektar mark. Fridlysning eller fredande är en metod för att hindra att växt- och djurarter försvinner. I reservatet fanns nästan ingen gran. Marken var täckt med boklöv och växtligheten var nästan obefintlig.

Bokbestånd med olika åldrar

Nu har området utvecklat ett bokbestånd med träd med olika åldrar och med inslag av en hel del gran. Här finns också några ekar och grova tallar.

Gise Höna har gott om död ved som gör området värdefullt för vedinsekter och lavar, till exempel den sällsynta bokvårtlaven. Skogsduvan häckar nu i ihåliga träd och bokarna är en viktig för återväxten av organismer som hör hemma i området. Reservatets gränser justerades 2004 och då skyddades endast det så kallade kärnområdet på 1,5 hektar.

När området fridlystes 1961 var ändamålet att studera områdets utveckling jämfört med omgivande brukade skogar. I samband med gränsjusteringen fick reservatet namnet Gise Höna och syftet ändrades till att skydda det äldre bokbeståndet genom bortröjning av invandrande gran. Död ved utgör en viktig resurs för olika insekter, svampar, mossor och lavar. I beslutet 2004 lämnas död ved i olika nedbrytningsstadier kvar i reservatet.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gids Höna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper
  eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • gräva upp växter
 • medföra ej kopplad hund annat än vid jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • rida eller cykla
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
  anordna lägerverksamhet eller tävling.


Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar
 • bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller
  installation av utrustning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1961, ny gränsdragning 2004
Kommun: Ronneby
Karaktär: Bokskog
Areal: 1,5 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge