Brötalyckorna

Bokskog i Brötalyckorna

Foto: Miljöförbundet Blekinge Väst

Naturreservatet Brötalyckorna är ett litet, tätortsnära bok- och ekskogsområde med många spännande och skyddsvärda arter knutna till de grova träden.

 

Sölvesborgs kommun har bildat naturreservatet som innehåller många skyddsvärda arter som trivs i skogar med ädellövträd. De sällsynta arterna trivs även i stora träd som växer i öppna landskap. Här kan du hitta till exempel hitta skalbaggarna bokblombock och prydnadsbock och lavarna skärelav och stiftklotterlav. Dessutom trivs svamparna solkremla, igelkottsröksvamp och oxtungsvamp i den här miljön.

Föreskrifter


Du är välkommen att besöka Brötalyckorna, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, eller ta bort död ved från naturreservatet
 • medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller eftersök, eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld, annat än på särskilt markerad grillplats
 • framföra cykel eller motordrivet fordon, annat än på för ändamålet upplåtna vägar
 • rida eller köra med häst annat än på vägar upplåtna för fordonstrafik
 • tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då bara på iordningställd parkeringsplats
 • på störande sätt använda radio, cd-spelare eller liknande, eller på annat sätt åstadkomma störande buller
 • nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller liknande.

Utan tillstånd från länsstyrelsen får du inte heller:

 • Bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet, som omfattar provtagning eller installation av utrustning
 • Plocka mossor, lavar eller svampar, gräva upp växter, annat än för vetenskapliga undersökningar
 • Fånga eller insamla ryggradslösa djur annat än för vetenskapliga undersökningar och då endast på ett sätt som inte skadar eller förstör deras livsmiljöer eller reproduktionsmiljöer.

 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 2007
Kommun: Sölvesborg
Karaktär: Ädellövskog, friluftsliv.
Areal: Cirka 2 hektar
Markägare: Sölvesborgs kommun
Förvaltare: Sölvesborgs kommun
Skyddsform: Naturreservat