Björkeryd

Björkeryd hagmark vid Bräkneån

Foto: Länsstyrelsen

När du besöker naturreservatet Björkeryd får du uppleva Bräkneåns dalgång med ett skiftande och vackert kulturlandskap.

Den norra delen av reservatet består av en ås som på vissa ställen sluttar brant ner mot Bräkneån.

Ån flyter stilla fram längs reservatets östra del och kantas av strandängar och madängar som regelbundet översvämmas. Högre upp i reservatet finns hagmarker och betesmarker med främst ek och björk. De nordvästra delarna består av uppodlad mark.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Björkeryd, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • störa djurlivet
 • släppa hund fri inom området
 • göra upp eld
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • plocka blommor under tiden ¼ till 1/7
 • på ett störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt
 • framföra motordrivet fordon annat än på härför avsedda vägar
 • tälta eller uppställa husvagn.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Skyddsår: 1979
Kommun: Ronneby
Karaktär: Hagmark, kulturlandskap, madäng, strandäng, å.
Areal: 14 hektar
Markägare: Privat
Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge
Skyddsform: Naturreservat