Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning ska du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen tar beslut om tillstånd för bilskrotningsföretag. Vi kontrollerar bland annat att:

  • din anläggning uppfyller kommunens miljökrav
  • du har bygglov för anläggningen
  • du har tillstånd för verksamheten.
  • Personbevis i de fall en fysisk person ansöker om auktorisation.
  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation.
  • Bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd. Beviset får du av Bolagsverket.
  • Bevis om att sökanden inte har förvaltare. Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om du inte har något beslut kan du bifoga en kopia av den anmälan du skickat in.
  • Kopia av meddelat bygglov, inklusive karta, för verksamheten, eller kopia av arrendekontrakt.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska bifogas.
  • Namn och personnummer, personbevis bifogas, för den eller de personer som ska utfärda skrotningsintyg.

  Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
  4. Vi fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat.
  6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

  Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

  Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

  Kontakt