Nääs ekhagar

Strax öster om Floda ligger Nääs vackert omgivet av sjön Sävelången. Området ingår i en större lövskogstrakt runt sjön Mjörn som bedöms tillhöra de värdefullaste i Sverige. Den speciella faunan som är bunden till de gamla, grova ekarna i området har visat sig vara unik i ett europeiskt sammanhang.

Området utgörs av en högreståndsmiljö som sedan 1600-talet domineras av Nääs slott, som efter flera ombyggnader fick sitt nuvarande utseende 1827. Slottet är beläget högt upp på en udde i sjön Sävelången, omgärdat av öppna åkermarker, beteshagar och lövskogar.

Intressant bebyggelse

Strax väster om slottet ligger August Abrahamsons slöjdseminarium. Seminariebebyggelsen, som uppfördes 1874-1920, speglar de nya arkitekturideal som utvecklades kring 1850 och som kom att bryta med landsbygdens traditionella byggnadssätt. Seminariemiljön och slottsbebyggelsen med bland annat slottsallén och den engelska parkanläggningen förklarades som byggnadsminne 1991.

Många odlingsspår

Den rumsliga fördelningen mellan markslagen är väl bevarad sedan slutet av 1800-talet. De flesta jordbrukshistoriska lämningar inom området, såsom bruksvägar, stengärdesgårdar och öppna diken, kommer också från denna tid. De vidkroniga ekar som finns i lövskogar och betesmarker utgör också ett värdefullt historiskt inslag, som berättar om ett äldre, öppnare landskap.

Området runt Nääs har under tidigare århundraden haft en mycket öppnare karaktär. De glest trädtäckta hagmarkerna dominerades då som nu av grova ekar. Under senare delen av 1900-talet har hagmarkerna tyvärr tillåtits att växa igen alltmer, och området har ändrat karaktär till lövskog. Det finns dock fortfarande kvar stora natur- och kulturvärden som bland annat är knutna till de gamla jätteekarna.

Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet och övrig rekreation. Det används av en bred allmänhet för promenader, naturupplevelser, utflykter, bad, musikarrangemang, teater, kursverksamhet etcetera.

Foto: Svante Hultengren

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Nääs ekhagar men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada eller föra bort döda eller levande träd, kvistar, örter eller andra växtdelar annat än bär och matsvamp
  • störa djurlivet genom att till exempel medvetet vistas nära rovfågelbo, lya eller gryt
  • samla, gräva fram eller plocka växter, mossor, lavar eller insekter,
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • tälta, sätta upp vindskydd eller ställa upp husvagn annat än på anvisade platser
  • framföra fordon eller cykel utanför vägar eller rida utan markägarens tillstånd
  • sätta upp skylt, affisch eller annan jämförbar anläggning eller göra inskrift,
  • medföra okopplad hund.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2002
Areal: cirka 164 hektar
Naturvårdsförvaltare: August Abrahamssons stiftelse
Kommun: Lerum

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Skyddet och skötseln av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger öster om Floda.

Med bil: ta av från E 20 mot Nääs slott och Öijared.

Med buss: Från Göteborgs centralstation kan du ta buss ”Lerum S” mot Lilla Nääs. Det tar cirka 40 minuter. Från hållplats Lilla Nääs är det cirka 1 kilometer att gå till Nääs ekhagar.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss