Greby-Kleva

Bild på lövskog med ekar. 

De många ekarna i Greby-Kleva tyder på att området förr varit betesmark. Genom försiktig gallring och djur som betar kan den öppna ekskogens värden bevaras.

Med sina två höjder och omgivande odlingslandskap kan Greby-Kleva skådas från vägen mellan Tanum och Grebbestad. Naturreservatet, som också är ett Natura 2000-område, består av flera olika naturtyper. Men det är ädellövskogen och de trädklädda betesmarkerna som står i centrum för skydd och skötsel.

Skogarna i Greby-Kleva har troligtvis varit betesmarker en gång i tiden. De många grova ekarna med vida kronor vittnar om att området varit betydligt mer öppet i gamla dagar. Genom försiktig gallring och genom att återinföra betesdjur kan vi bevara värden knutna till en mer öppen ekskog.

Marken i naturreservatet innehåller skalgrus och har en hög kalkhalt. Något som speglas i många av de skyddsvärda arter som hittats i området. Den rödlistade lilla örten desmeknopp är en av sådan som gillar den kalkrika marken.

Reservatet bjuder även på mer kända arter som blåsippa, gullviva och liljekonvalj. Annars är området framförallt känt för sin värdefulla svampflora, med arter som gulprickig vaxskivling, korallticka och lindskål, för att nämna några.

Salta strandängar

Greby-Kleva består inte bara av ädellövskogar av ek och lind samt betesmarker. I naturreservatet ingår också en bit av Sannäsfjorden med sin långgrunda havsvik. Landremsorna mellan havet och ädellövskogen består av salta strandängar. Även denna miljö kommer att få hjälp på traven av betesdjur som håller efter vass och annan igenväxande vegetation. Genom att bevara strandängarna kan växter som gynnas av den salta marken leva kvar i området.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen till Greby-Klevas naturreservat, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Skada döda liggande eller stående träd eller vindfällen
  • Bryta torra grenar eller kvistar
  • Plocka eller samla in musslor
  • Parkera motordrivet fordon, husvagn, husbil eller liknande mellan klockan 00.00 och 04.00.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2023
Areal: 55 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Tanum

Naturreservatet Greby-Kleva ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet Greby-Kleva ligger cirka 2 kilometer norr om Grebbestad, längs med väg 163 (vägen mellan Tanumshede och Grebbestad).

Längs väg 163 finns två busshållplatser med gångavstånd till reservatet.

För bilburna besökaren planeras en parkering att anläggas väster om vägen, inom reservatet.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss