Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sparresäter

Sparresäter ligger vid sjön Långens sydvästra hörn, norr om Lerdala. Reservatet består av hagmarker och lövskog. Här hittar du exempelvis ett drygt dussin så kallade jätteträd och en fin flora.

Ek är det dominerande trädslaget i området, men även björk, ask och vildapel förekommer. Utmed sjön ligger en ekhage. Här finns tätare skog i vissa delar och där finns lundflora.

Norr om hagmarkerna ligger skogsmark som består av sumpskog, ask- och almskog, samt ung bokskog. Skogen i branten är rik på död ved.

Ett drygt dussin jätteträd

Den värdefulla faunan och floran är främst knuten till grova lövträd i hagmarkerna i söder och dels till skogs- och brantmiljöerna i norr. Av de grova träden är cirka 13 stycken kvalificerade att kallas jätteträd. Med jätteträd menas träd minst en meter i diameter - på sitt smalaste ställe, under brösthöjd.

Medel ur EU:s naturfond

Skötsel och restaurering av detta område har delfinansierats med medel ur EU:s LIFE-naturfond. Fonden delfinansierar naturvårdsprojekt med syfte att skydda och vårda områden som ingår i det ekologiska nätverket av skyddad natur i Europa, Natura 2000.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Sparresäter men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • skada döda liggande och stående träd
  • fälla träd och buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • gräva upp växter eller växtdelar
  • göra upp eld annat än på markerade platser
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar, insekter och svampar med undantag av bär och matsvamp
  • anordna läger eller idrottstävling som omfattar fler än 200 deltagare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 2001
Areal: cirka 42 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Hitta hit

Sparresäter ligger cirka 1,5 mil nordväst om Skövde. Alldeles vid Sparresäters naturbruksgymnasium, väster om Lerdala. Det finns en parkeringsplats vid skolan.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götaland


Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss