Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordre älvs estuarium

En person hoppar från en klippavsats mot en blå och molnig himmel.

Fågelvik. Foto: Hans Alexandersson

Nordre älv är tillsammans med Göta älv Sveriges största vattendrag. I mynningsområdet där det söta vattnet möter det salta har karakteristiska så kallade estuariemiljöer bildats. Nordre älvs mynning har skonats från omfattande bebyggelse, hamnanläggningar och industriexploatering och är ett av länets mest värdefulla naturområden.

Bilderna ovan visar spåret som är markerad med blå stenar. Foto: Baderiddin Moukayed

Ett område från vilket all ytvattenavrinning strömmar genom en serie vattendrag ner till havet vid en flodmynning kallas estuarium eller delta. Nordre älvs estuarium är det enda i sitt slag i Sverige av denna storlek. Motsvarande områden längre söderut i Europa är vanligtvis kraftigt påverkade av bebyggelseexploatering, varför det även i ett europeiskt perspektiv får ett högt skyddsvärde.

Rikt fisk- och fågelliv

Mötet mellan älvvatten och saltvatten ger upphov till en intressant miljö. Den biologiska produktionsförmågan är naturligt hög, vilket skapar förutsättningar för ett mycket rikt fisk- och fågelliv. Rena sötvattensarter förekommer tillsammans med havslevande arter. Området är av stor regional betydelse som rast- och övervintringsplats för till exempel knipa, vigg och ejder.

Strandområdena har bitvis stora botaniska värden med såväl betade strandängar, våtmarksområden av rikkärrskaraktär som rika lövskogslundar. Skalgruspåverkan förekommer.

Bad- och fiskemöjligheter

Älvsystemet Nordre älv/Göta älv utgör en attraktiv och välbesökt vattenled vilket gör området i sin helhet till ett lockande område för friluftsliv. Älven är farbar med fritidsbåtar från mynningen till Kungälv och vidare in i Göta älv. Älven och mynningsområdet utgör dessutom ett av regionens bästa sportfiskevatten. I estuariets yttre delar finns goda möjligheter till bad.

Foto och film: Badereddin Moukayed

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Nordre älvs estuarium men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • göra upp eld annat än på av förvaltaren anvisad plats
  • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
  • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisad plats
  • medföra okopplad hund
  • tälta annat än på plats som anvisats av förvaltaren
  • beträda ön Stora och Lilla Hästholmen under tiden 1/4 - 30/6 utan förvaltarens medgivande
  • brädsegla eller åka vattenskidor i skyddsområdet vid Stora och Lilla Hästholmen.

Ordningsföreskrifterna gäller inte markägare, innehavare av särskild rätt, tjänsteman under myndighetsutövning eller person som utsetts av Länsstyrelsen när de utför särskilda uppdrag i anslutning till förvaltningen.

I anslutning till skjutfältet vid Björlanda kan tillträdet till reservatet begränsas efter särskilda anvisningar från Försvarsmakten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förFiske Fiske

Fakta

Bildat: 2005
Areal: cirka 7 039 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Göteborg, Kungälv, Öckerö

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Om Natura 2000

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss