Kallsågsmossen

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård. Reservatet utgörs av själva Kallsågsmossen och omgivande lövsumpskog. Området tillförs vatten från källor som bryter fram ur kalkgrunden.

Den norra delen av kärret utgörs av ett så kallat axagkärr. Detta parti är länets största sammanhängande axagyta. Förutom axag finns här bland annat brudsporre, kärrknipprot, flugblomster, majviva och slåtterblomma.

Axag. Foto: Benny Lönn

Axag. Foto: Benny Lönn

Den södra delen av kärret har en stor rikedom av orkidéer. Här växer bland annat honungsblomster, ängsnycklar, sumpnycklar och vaxnycklar.

Lövsumpskogen är relativt ung. Gråal, klibbal, björk och asp dominerar, med inslag av ask och alm. I skogen växer tvåblad och grönvit nattviol. Utmed Simsjöbäcken är skogen äldre, med inslag av lågor och död ved.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Kallsågsmossens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • cykla eller rida
  • tälta
  • elda
  • fälla träd eller buskar, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
  • skada eller ta bort döda träd och vindfällen
  • plocka eller gräva upp gräs, örter, mossor, lavar eller svampar
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
  • anordna läger, sätta upp orienteringstavlor eller snitslade spår.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1999
Areal: cirka 10 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skövde

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Hitta hit

Kallsågsmossen ligger på Sydbillingen, några hundra meter söder om Rådene gård.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.