Gröna Mad

Foto: Maria Johansson

Gröna Mad är ett rikt och varierat skogs- och våtmarkskomplex på Mösseberg. Skogen i områden har en ursprunglig karaktär. Alltså på det hela taget rätt orörd av människan.

Reservatet består till stora delar av en barr- och lövskogsblandad naturskog. Betydande områden är försumpade. Björk och gran dominerar men även tall, sälg och asp förekommer.

Gröna Mad är ett så kallat medelrikkärr, med stora botaniska värden. Rikkärren är en ovanlig naturtyp i Sverige.

Området har också stora värden för rekreation och friluftsliv.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Gröna Mads naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • sätta upp tavla, plakat, affisch eller annan liknande anordning
  • framföra motordrivet fordon annat än för anläggande av skidspår
  • göra upp eld på andra ställen än de som är avsedda för detta
  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • fånga eller samla in ryggradslösa djur
  • utplantera växt- eller djurart
  • rida och cykla på sådant sätt att naturvärden eller vandringsleder och stigar skadas.
  • utan tillstånd uppföra älgtorn, gömsle eller liknande konstruktion för jakt eller friluftsliv
  • utan tillstånd anordna lägerverksamhet.

 

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1992, reviderade föreskrifter och skötselplan 2012
Areal: 82 hektar
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun
Kommun: Falköping

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Gröna mad är ett kommunalt naturreservat.

Hitta hit

Gröna Mad ligger på Mössebergs platå, cirka två kilometer nordväst om Falköpings stad.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.