Eahagen-Öglunda ängar

Mitt i Valleområdet ligger Eahagen-Öglunda ängar. Det är ett underbart vackert strövområde. Följ gärna en av de många stigar som går genom naturreservatets beteshagar och lövskogar. Vid Flämslätt finns en badplats med bryggor.

Citronfläckad kärrtrollslända. Foto: Erik Landgren

Kamelandskapet i Valle, med sina kullar och sänkor, har formats av inlandsisen. Mitt i Valle ligger Eahagen-Öglunda ängar. Naturreservatet bjuder på ett stort antal naturtyper. Här finns olika typer av lövskog samt sjöar, rikkärr, naturbetesmarker och åkermark.

Präglat av människan

Naturen i Vallebygden är starkt präglad att människan. Jordbruk började bedrivas här för mer än 5 000 år sedan. I naturreservatsområdet finns spår i form av äldre odlingsrösen, husgrunder, åkerterrasser samt gravar från järnåldern och framåt. Stora delar av naturreservatet har en gång brukats som åker, äng eller betesmark. Många äldre lövträd bär på spår efter hamling. Alltså lövtäkter för att få vinterfoder till djuren. I naturbetesmarkerna finns en flora som gynnas av att markerna hålls öppna av betande djur, med arter som brudbröd, gullviva, gökärt och liten blåklocka.

Vårärt och näktergal

Den stora mångfalden i naturtyper skapar i sin tur förutsättningar för en hög artrikedom. I de grova gamla lövträden trivs insekter, lavar, svampar och mossor. Fladdermöss jagar insekter i skymningen. I de kalkrika sjöarna Ämten och Flämsjön växer mattor av kransalger. På näset mellan sjöarna ligger själva Eahagen, en lund med ädellövskog där man om våren kan njuta av blåsippa, lungört och vårärt. Fåglar som göktyta, grönsångare, näktergal och flera arter hackspettar förekommer i området.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Eahagens naturreservat men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • skada marken
 • plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • störa djurlivet
 • medföra okopplad hund
 • framföra motordrivet fordon annat än på därför upplåten väg
 • parkera utanför vägområde för allmän väg annat än på därför anvisad plats
 • tälta eller ställa upp hus- eller släpvagn
 • göra upp eld annat än på därför iordningställd plats
 • framföra motorbåt
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Länsstyrelsen Västra Götalands län


Fakta

Bildat: 1975
Areal: cirka 340 hektar
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommun: Skara

Hitta hit

Lättast når du reservatet från parkeringsplatser vid vägarna Eggby-Öglunda eller Eggby-Lerdala. Stigar leder in mot Flämsjön och Ämten.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.