Föreskrifter i trafiken


Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om föreskrifter för hastighetsbegränsningar på det större vägnätet, 80-120 kilometer i timmen.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Vad är lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:

 • hastighetsbegränsning
 • stopp- eller väjningsplikt
 • huvudled
 • förbud mot fordonstrafik
 • förbud mot omkörning
 • förbud att stanna eller parkera

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

 

Nya föreskrifter är inte alltid lösningen

Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan.  

 • Beror trafikproblemen egentligen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten.
 • Frågor om fartkameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar av en väg (exempelvis vägbulor) prövas av väghållaren (Trafikverket eller kommunerna).

Varsamhet gäller i första hand

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen.  Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Andra trafikfrågor

Länsstyrelsen kan endast fatta beslut om lokala trafikföreskrifter t.ex. hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område.

Begäran om hastighetskameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar kan inte prövas av Länsstyrelsen utan dessa frågor prövas av kommunen eller Trafikverket.

Om du ska arrangera en tävling på väg kan du föreslå trafikreglering till Länsstyrelsen. Det gäller även vid andra evenemang till exempel en marknad nära en allmän väg. Använd då nedanstående blankett.

Föreslå så här:

 1. Fyll i i blanketten:
  Förslag om lokala trafikföreskrifterPDF
 2. Bifoga en karta där den aktuella vägsträckan är markerad.

 3. Skicka helst förslaget digitalt till:
  vastmanland@lansstyrelsen.se

  eller skicka till Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås

Kontakt

Juridikenheten

Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon 010-224 90 00 (växel)