Föreskrifter i trafiken

Tycker du att en trafikregel på en väg utanför tättbebyggt område behöver ändras? Du kan lämna in förslag till Länsstyrelsen på att till exempel sänka hastigheten eller införa väjningsplikt. Om du ska anordna ett evenemang kan du även skicka in förslag om tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Vi kan till exempel besluta om hastighetsbegränsning när det behövs en lägre hastighet på en kortare sträcka.

Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80–120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Vad är lokala trafikföreskrifter?

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis

 • hastighetsbegränsning
 • stopp- eller väjningsplikt
 • huvudled
 • förbud mot fordonstrafik
 • förbud mot omkörning
 • förbud att stanna eller parkera.

Lokala trafikföreskrifter kan gälla permanent. Men de kan även gälla under en del av året eller tillfälligt i samband med evenemang, marknader eller tävlingar.

Skymd sikt, fartkameror och hög hastighet

 • Frågor om fartkameror, övergångsställen, varningsmärken och fysiska förändringar av en väg (exempelvis vägbulor) prövas av väghållaren (Trafikverket eller kommunen).
 • Beror trafikproblemen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten.
 • Är sikten skymd vid utfarter från fastigheter och vid vägkorsningar ska detta åtgärdas genom röjning av vegetationen och inte genom sänkt hastighet. I ansvaret för väghållningen ingår att se till att vegetation som medför olägenheter för trafiksäkerheten tas bort. Det finns en skyldighet även för varje enskild fastighetsägare att se till att vegetationen på fastigheten inte inverkar negativt på trafiksäkerheten.
 • Gäller det en enskild väg har den enskilda vägens ägare bland annat möjlighet att sätta upp skyltar med rekommenderad hastighet och att bygga vägbulor.

Enskilda vägar, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Nya föreskrifter är inte alltid lösningen

Det går inte att reglera bort alla problem i trafiken. I många fall handlar det istället om att vi måste ändra vårt beteende i trafiken och följa de regler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas. I trafiken finns inga rättigheter. I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan.

I trafiken gäller varsamhet i första hand

I trafikförordningen finns vissa grundläggande regler som handlar om varsamhet. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanter ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Vad innebär reglerna om varsamhet?

 • Fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver.
 • Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse.
 • Föraren av ett fordon ska, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Trafikanter ska anpassa hastigheten och visa hänsyn

Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Länsstyrelsen får in många förslag från privatpersoner och vägföreningar om önskade hastighetssänkningar. De motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför huset eller på vägföreningens väg eller vägar. Den eller de som lämnar förslag hänvisar till att deras hus ligger intill vägen samt till att barn och djur uppehåller sig intill vägen.

De flesta förslagen leder inte till att Länsstyrelsen meddelar lokala trafikföreskrifter. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Länsstyrelsen kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.

Hastighetsskyltar visar endast den högsta tillåtna hastigheten

Förslag motiveras ofta med att vägen är en smal och krokig grusväg där det är olämpligt att hålla bashastigheten (70 kilometer i timmen). En hastighetsbegränsning talar dock bara om vilken den högsta tillåtna hastigheten är på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan.

Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.

Förslag om lokala trafikföreskrifter

Läs all information på denna sida innan du skickar in ditt förslag.

Vad förslaget bör innehålla

Ditt förslag bör innehålla

 • vilken sträcka förslaget gäller
 • en karta där du markerat sträckan
 • motivering till varför du anser att trafikregeln ska ändras eller införas.

Vi kontrollerar att förslaget kommit rätt. Om ditt förslag på åtgärd ska beslutas av en annan myndighet, skickar vi det vidare till rätt myndighet.

Skicka helst ditt förslag med e-post: vastmanland@lansstyrelsen.se

Eller skicka brev till:

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Västerås

Förslag i samband med evenemang

Ett förslag om tillfälliga lokala trafikföreskrifter i samband med ett evenemang eller liknande bör du lämna in minst två månader innan evenemanget ska äga rum. Om förslaget gäller många vägar behöver du lämna in förslaget tre månader innan evenemanget.

Tävling eller uppvisning på väg kräver ansökan

För evenemang som tävling eller uppvisning på väg lämnar du inte ett förslag på en tillfällig lokal trafikföreskrift utan gör en ansökan om tillstånd. En ansökan om tillstånd behöver skickas in senast fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen planeras äga rum.

Kostnad för att sätta upp och ta ner vägmärken

Det är Trafikverket som ansvarar för att sätta upp och ta ner vägmärken. Kostnaden för Trafikverkets arbete får du därför betala om förslaget avser tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Kontakt

Stabsenheten för juridik

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss