Bidrag till kulturhistoriska miljöer

Vårdar du en kulturmiljö så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Du kan söka bidrag för det hos Länsstyrelsen.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap är gemensamma källor till kunskap och upplevelser. Du kan söka bidrag från Länsstyrelsen om du vårdar en kulturmiljö på ett sådant sätt att den bevaras för framtiden eller om du gör den mer tillgänglig och användbar för alla.

Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

Ett nationellt mål är att det ska finnas en mångfald av kulturmiljöer, byggnader och anläggningar som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år pengar för kulturmiljövården. Vad pengarna får användas till står i förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.

Du som äger eller förvaltar en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från Länsstyrelsen.

Vi kan bevilja bidrag till

 • vård av kulturhistoriska byggnader och miljöer som redan är skyddade som byggnadsminnen, kulturreservat eller ingår i ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården
 • vård av värdefulla kulturmiljöer som ger särskild förståelse av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse
 • projekt som gör att kulturmiljöer blir mer tillgängliga och användbara för alla.

Bidrag för byggnadsvård

Om du ska vårda eller restaurera en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö kan det innebära extra kostnader. Du kan söka bidrag om du exempelvis behöver använda ett särskilt material eller en speciell byggnadsmetod för att bevara det kulturhistoriska värdet.

Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Du kan söka bidrag för vård och skötsel av ett kulturlandskap eller en fornlämning om det innebär extra kostnader för de material eller metoder som krävs för att bevara kulturhistoriska värden. Det kan exempelvis gälla vid en lagning av en milsten eller slåtter av gräs på ett gravfält.

Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla kulturmiljöer

Om du förbättrar tillgängligheten så att det blir lättare för alla att uppleva en värdefull kulturmiljö kan du ansöka om bidrag. Vi kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • tillgänglighetsanpassning av den fysiska miljön
 • ta fram kunskapsunderlag
 • sätta upp informationsskyltar.

Läs mer om tillgänglighet i kulturmiljöer på Riksantikvarieämbetets webbplats.

Tillgängligt kulturarv hos Riksantikvarieämbetetlänk till annan webbplats

Ansökningsperiod: 1 december 2020 - 15 januari 2021.

Ansökningsperiod: 1 december 2020 - 15 januari 2021.

Du kan söka bidrag för vård av och information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar. Till exempel renovera fönster, byta tak, öka tillgängligheten till en byggnad eller sätta upp informationsmaterial.

Vem kan ansöka?

 • Enskilda personer
 • Kommuner
 • Föreningar
 • Stiftelser
 • Bolag etc, som är ägare av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Bidrag kan inte lämnas till statliga myndigheter i egenskap av fastighetsförvaltare eller till åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning.

Din ansökan ska innehålla

 • arbetsbeskrivning
 • offerter eller kostnadsberäkningar
 • karta som visar aktuell kulturmiljö
 • nytagna foton som visar byggnaden/miljön. (Gäller ej informationsprojekt).

Tid för ansökan

Ansökningsperiod för åtgärder som ska genomföras under 2021 är den 1 december 2020 till den 15 januari 2021. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2021.

Kom ihåg

 • Ansökan ska innehålla åtgärder som planeras att utföras under 2021.
 • Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder som har påbörjats eller som redan har utförts.
 • Om du får bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd kan du inte få skattereduktion (ROT-avdrag) för samma åtgärd.
 • Länsstyrelsen prioriterar kompletta ansökningar.

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till förvaltning av kulturhistoriska miljöerPDF.PDF
 2. Skicka blanketten och bilagor till: vastmanland@lansstyrelsen.se
  eller posta till:
  Länsstyrelsen i Västmanlands län
  7214 86 Västerås

Har du frågor?

Kontakta Länsstyrelsens växel på telefonnummer 010-224 90 00 eller e-post: vastmanland@lansstyelsen.se

Lilla bidraget är en speciell satsning för att uppmuntra bevarandet av en större mångfald av byggnader. Det kan exempelvis vara byggnader som gårdshus i stadsmiljö, lador, kolonistugor, tvättstugor eller brygghus. Du kan ansöka om bidraget för enklare åtgärder som att byta syllstockar, renovera fönster eller reparera tak.

Vem kan ansöka?

 • Enskilda personer
 • Kommuner
 • Föreningar
 • Stiftelser
 • Bolag etc, som är ägare av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Bidrag kan inte lämnas till statliga myndigheter i egenskap av fastighetsförvaltare eller till åtgärder som kan få kyrkoantikvarisk ersättning.

Vad gäller för Lilla bidraget?

 • Du kan söka bidrag för reparation av en byggnad som inte längre används och som hotas av förfall.
 • Du kan få upp till 50 procent av kostnaderna, max 25 000 kronor per byggnad.
 • En till två större byggnader kommer beviljas bidrag på max 75 000 kronor om medfinansieringen är 50 procent.

Din ansökan ska innehålla

 • arbetsbeskrivning
 • offerter eller kostnadsberäkningar
 • karta som visar aktuell kulturmiljö
 • nytagna foton som visar byggnaden/miljön.

Tid för ansökan

Ansökningsperiod för åtgärder som ska genomföras under 2021 är den 1 december 2020 till den 15 januari 2021. Sista ansökningsdag är den 15 januari 2020.

Kom ihåg

 • Ansökan ska innehålla åtgärder som planeras att utföras under 2021.
 • Du kan inte ansöka om bidrag för åtgärder som har påbörjats eller som redan har utförts.
 • Om du får bidrag eller annat stöd från stat, kommun eller landsting för en åtgärd kan du inte få skattereduktion (ROT-avdrag) för samma åtgärd.
 • Länsstyrelsen prioriterar kompletta ansökningar

Gör din ansökan så här

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om bidrag till förvaltning av kulturhistoriska miljöerPDF.
 2. Skicka blanketten och bilagor till: vastmanland@lansstyrelsen.se
  eller posta till:
  Länsstyrelsen i Västmanlands län
  721 86 Västerås

Har du frågor?

Kontakta Länsstyrelsens växel på telefonnummer 010-224 90 00 eller e-post: vastmanland@lansstyelsen.se

Så här bedömer vi din ansökan

En ansökan prövas antingen av Länsstyrelsen eller av Riksantikvarieämbetet. Vid prövningen bedömer vi också fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt förvalta de kulturhistoriska värdena.

De bidragsmedel som Länsstyrelsen har att fördela är begränsade. Även om du uppfyller de formella kraven för att kunna få bidrag kan du få avslag på din ansökan.

Anlita en antikvarisk expert

När vi beviljar bidrag för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer sker det ofta med villkoret att åtgärderna ska genomföras under antikvarisk medverkan. En antikvarisk expert ska då följa arbetet, och se till att det utförs på ett sätt som bevarar det kulturhistoriska värdet. Experten som du anlitar ska uppfylla våra krav på kompetens, erfarenhet och lämplighet.

Expertens uppgifter är att

 • följa arbetet och lämna anvisningar
 • dokumentera arbetet
 • efter avslutat arbete sammanställa en rapport om åtgärderna.

Kontakt

Funktionen för kulturmiljö

Avdelningen för samhällsbyggnad