Livsmedelsstrategi Västmanlands län

För att ange en riktning för den regionala utvecklingen av livsmedelssektorn finns Västmanlands läns livsmedelsstrategi. Den har nära kopplingar till den nationella livsmedelsstrategin men tar sin utgångspunkt i Västmanlands förutsättningar. Den gäller fram till 2030.

Organiseringen för livsmedelsstrategin

Styrgrupp

Styrgruppens syfte är att säkerställa att arbetet svarar mot de övergripande målen i nationella livsmedelsstrategin och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och att handlingsplanen överensstämmer med strategierna. Gruppen ska följa upp arbetet och säkerställa att det finns resurser för det fortsatta arbetet.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen ska driva, fördela och genomföra aktiviteter som tar arbetet med livsmedelsstrategin i Västmanlands län framåt. Gruppen arbetar fram handlingsplanen för Västmanlands län. Den bereder och föredrar inför styrgruppen och samverkansgruppen.

Samverkansgruppen

Samverkansgruppen finns för gemensam omvärldsbevakning och för att fånga näringens behov. Här delas information om vad vi gör, identifiera vad vi kan göra tillsammans och föreslå konkreta aktiviteter.

Projekt som drivs inom Västmanlands läns livsmedelsstrategi

Projekt för arbetet med regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen har tillsammans med LRF Mälardalen startat ett samarbetsprojekt med finansiering från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inom projektet genomförs aktiviteter som ska bidra till den regionala livsmedelsstrategins mål. Arbetet kommer att lägga stor vikt på att involvera fler aktörer i länet samt genomföra och inspirera till fler insatser.

Aktiviteter i projektet är Bonden i skolan, en affärsutbildning samt aktiviteter inom livsmedelsberedskap och viltmatområdet där aktiviteter kommer att formas efterhand tillsammans med aktörerna.

Dessa prioriterade insatser är baserat på det arbete som skett under 2018 där behov, utmaningar och möjligheter har kartlagts inom Västmanlands livsmedelskedja. Projektet påbörjades under 2019 och ska vara klart 2025.

Logotyper för Region Västmanland, LRF Mälardalen ocy EU Jordbruksfond

Projekt - "Samverkan livsmedelsstrategi"

Länsstyrelsen i Västmanlands län driver under 2023 och 2024 ett EU-projekt tillsammans med Agro Västmanland med finansiering från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektets syfte är att stärka livsmedelskedjan genom insatser som görs tillsammans med både offentliga och privata aktörer.

Projektet kommer att kartlägga och sammanställa behov samt ta fram och genomföra aktiviteter för aktörer inom livsmedelskedjan, från producenter, förädlare och konsumenter samt aktörer som stödjer kedjan. Projektet är en del av arbetet med den svenska nationella livsmedelsstrategin och målsättningen är bland annat att öka den hållbara och robusta livsmedelsproduktionen och öka exporten av livsmedel. Det minskar sårbarheten i livsmedelskedjan, ökar Sveriges försörjningsförmåga, skapar fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Information och demonstration av Västmanlands livsmedelsprodukter

Syftet med projektet är att stärka Västmanlands livsmedelskedja genom insatser som görs tillsammans med både offentliga och privata aktörer, vilket är grundidén i projektet. Projektet kommer att ta fram och genomföra aktiviteter för aktörer inom livsmedelskedjan, från producenter, förädlare och konsumenter samt aktörer som stödjer kedjan. Projektet är en del av arbetet med den svenska nationella livsmedelsstrategin och målsättningen är bland annat att öka den hållbara och robusta livsmedelsproduktionen och öka exporten av livsmedel. Det minskar sårbarheten i livsmedelskedjan, ökar Sveriges försörjningsförmåga, skapar fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Projekten är finansierat genom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Har du frågor eller synpunkter, skicka ett mejl till:
Josefin Eriksson på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Pågående insats för öka kunskapen och utvecklingen för lokal mat

Länsstyrelsen i Södermanland och Västmanland driver tillsammans projektet Metodutveckling för kortare livsmedelskedja. Aktiviteterna i projektet kommer att ske under 2024.

I projektet ska en metod för att korta livsmedelskedjan och för att kartlägga de flöden som finns på regional nivå tas fram. Detta ska göras genom att kartlägga flöden och aktörer i länen för att förstå lokala marknader hos producenter i länen och utforska möjligheter till utveckling för en kortare livsmedelskedja, kunskaps- och affärsutveckling för länens primär- och sekundärproduktion.

Projektet syftar också till att skapa möjlighet för företagare att mötas och utveckla sin verksamhet, beskriva sina behov och skapa nätverk.

Projekten är finansierat genom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och myndigheter

Under 2020 - 2024 ansvarar länsstyrelsen i Södermanlands län för ett projekt kallat Regler och villkor – ett länsövergripande samverkansprojekt tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala i samverkan med Stockholm samt Tillväxtverket. Regler och villkor är ett särskilt utpekat område både i den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Regler ska fungera praktiskt och garantera trygghet för både producenter och konsumenter men även för miljön.

Projektets övergripande mål är att öka samordningen mellan regionala aktörer, effektivisera arbetet med regler och villkor med avseende på samtal och utbyte med företagare och öka förmågan hos regionala aktörer att lyfta utmaningar till en nationell nivå.

Inom projektet arbetar vi med att öka samverkan mellan aktörer och utveckla metoder och koncept som underlättar det regionala arbetet med regler och villkor. Förutom ovan nämnda länsstyrelser och Tillväxtverket är också samverkan med privat, offentlig och ideell sektor viktigt för att lyfta goda exempel kring arbetet med Regler och villkor och för att kartlägga processer, vad som fungerar bra och möjliga och nödvändiga förbättringar. Projekten är finansierat genom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras genom den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss