Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • hållbar utveckling i hela landet
  • att skapa tillväxt och sysselsättning
  • att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan
  • att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar
  • ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Regeringens proposition: En livsmedelsstrategi för Sverige − fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Livsmedelsstrategi för Västmanland

Västmanlands regionala livsmedelsstrategi tar sikte på att öka länets livsmedelsproduktion till 2030. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med LRF Mälardalen och Region Västmanland.

Blandade grönsaker som ligger på ett bord.

Strategins fyra fokusområden är: länets mat, upplevelsemat, krismat och viltmat.

  • Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.
  • Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.

Projekt - "Från jägare till krögare"

Länsstyrelsen i Västmanlands län driver under 2022 och början av 2023 ett EU-projekt för att ta tillvara mer vildsvinskött i de offentliga köken och i restauranger.

Vildsvin på åker Foto: Kerstin Alvinge

Vildsvin kan ses som en belastning när det gäller skador på åkrar och i trädgårdar, samtidigt som vildsvinsstammen ökar, ökar också avskjutningen på viltet. Vildsvin kan också ses som en outnyttjad resurs, enligt en rapport av Jordbruksverket från 2013 är det endast 15 procent av det köttet som når restauranger och butiker.

Projektet är finansierat genom landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet ska under året skapa plattformar för diskussioner mellan aktörer, delta på aktiviteter samt sprida information kring frågan. Arbetet är en del av den regionala livsmedelsstrategin där Viltmat är ett av fyra prioriterade områden.

Målet med projektet är att ta reda på hur vi i Västmanland kan skapa en bättre livsmedelskedja från jägare till bord för att därigenom underlätta för att mer vildsvinskött skall tas tillvara.

Har du frågor eller synpunkter, skicka ett mejl till:
Petteri Hällström eller Josefin Eriksson på Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Projekt för arbetet med regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen har tillsammans med LRF Mälardalen startat ett samarbetsprojekt med finansiering från landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Inom projektet genomförs aktiviteter som ska bidra till den regionala livsmedelsstrategins mål. Arbetet kommer att lägga stor vikt på att involvera fler aktörer i länet samt genomföra och inspirera till fler insatser.

Aktiviteter i projektet är Bonden i skolan, en affärsutbildning samt aktiviteter inom livsmedelsberedskap och viltmatområdet där aktiviteter kommer att formas efterhand tillsammans med aktörerna.

Dessa prioriterade insatser är baserat på det arbete som skett under 2018 där behov, utmaningar och möjligheter har kartlagts inom Västmanlands livsmedelskedja. Projektet påbörjades under 2019 och ska vara klart 2022.

Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och myndigheter

Under 2020–2022 ansvarar Länsstyrelsen i Södermanlands län för ett projekt kallat Regler och villkor – ett länsövergripande samverkansprojekt tillsammans med länsstyrelserna i Västmanland, Örebro, Östergötland och Uppsala i samverkan med Stockholm samt Tillväxtverket. Regler och villkor är ett särskilt utpekat område både i den nationella och regionala livsmedelsstrategin. Regler ska fungera praktiskt och garantera trygghet för både producenter och konsumenter men även för miljön.

Projektets övergripande mål är att öka samordningen mellan regionala aktörer, effektivisera arbetet med regler och villkor med avseende på samtal och utbyte med företagare och öka förmågan hos regionala aktörer att lyfta utmaningar till en nationell nivå.

Inom projektet arbetar vi med att öka samverkan mellan aktörer och utveckla metoder och koncept som underlättar det regionala arbetet med regler och villkor. Förutom ovan nämnda länsstyrelser och Tillväxtverket är också samverkan med privat, offentlig och ideell sektor viktigt för att lyfta goda exempel kring arbetet med Regler och villkor och för att kartlägga processer, vad som fungerar bra och möjliga och nödvändiga förbättringar.

Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet 2014–2020. Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Vill du veta mer om projektet eller komma med inspel?
Gå in på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.


Logotyper för Region Västmanland, LRF Mälardalen ocy EU Jordbruksfond

Kontakt