Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Livsmedelsstrategi för Västmanland

Västmanlands regionala livsmedelsstrategi tar sikte på att öka länets livsmedelsproduktion till 2030. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med LRF Mälardalen och Region Västmanland.

Blandade grönsaker som ligger på ett bord.

Strategins fyra fokusområden är: länets mat, upplevelsemat, krismat och viltmat.

  • Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
  • Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en reseanledning både för länets invånare och besökare.
  • Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
  • Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.

Projekt för arbetet med regionala livsmedelsstrategin

Länsstyrelsen har tillsammans med LRF Mälardalen startat ett samarbetsprojekt med finansiering från landsbygdsprogrammet. Inom projektet genomförs aktiviteter som ska bidra till den regionala livsmedelsstrategins mål. Arbetet kommer att lägga stor vikt på att involvera fler aktörer i länet samt genomföra och inspirera till fler insatser.

Aktiviteter i projektet är Bonden i skolan, en affärsutbildning samt aktiviteter inom livsmedelsberedskap och viltmatområdet där aktiviteter kommer att formas efterhand tillsammans med aktörerna.

Dessa prioriterade insatser är baserat på det arbete som skett under 2018 där behov, utmaningar och möjligheter har kartlagts inom Västmanlands livsmedelskedja. Projektet påbörjades under 2019 och ska vara klart 2021.

Projekt för att underlätta kontakter mellan företagare och myndigheter

Länsstyrelsen i Västmanlands län deltar under 2020 och 2021 i ett samverkansprojekt kring regler och villkor med namnet Regler och villkor – ett länsövergripande samverkansprojekt.

Syftet är att bidra till målen i den nationella livsmedelsstrategin uppfylls genom att arbeta med Regler och villkor på regional nivå.
Inom projektet ska vi arbeta med att utveckla metoder och koncept som underlättar för det regionala arbetet med regler och villkor.

Vill du läsa mer eller komma i kontakt med projektledaren?
Gå in på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.


Logotyper för Region Västmanland, LRF Mälardalen ocy EU Jordbruksfond

Kontakt