Så mår miljön

Länsstyrelsen är med och övervakar miljön i Sverige. Vi studerar bland annat regionala miljöfrågor som är viktiga i länet just nu.

Att undersöka och följa tillståndet i miljön över tid är en viktig del av Länsstyrelsens miljöarbete. Resultaten används bland annat för att följa upp arbetet med miljömålen, för att upptäcka nya hot mot miljön och för att fungera som referensmaterial för andra typer av miljöstudier.

Länsstyrelsen övervakar länets miljö

Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som är huvudansvariga för miljöövervakningen i Sverige. En del av miljöövervakningen i länet gör Länsstyrelsen på uppdrag av dessa myndigheter. Ibland gör vi detta genom samverkan, där Länsstyrelsen förtätar de nationella undersökningarna, i tid eller i rum.

En del av miljöövervakningen i länet gör vi för att särskilt studera regionala miljöfrågor. Vi väljer att undersöka de frågor som är viktiga just i vårt län.

Alla länsstyrelser har ett program för sin miljöövervakning som gäller mellan åren 2015-2020.

Regional miljöövervakning

Den regionala miljöövervakningen för Västernorrlands län är indelad i nio olika programområden. Dessa är: Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, Våtmark, Sötvatten, Kust & Hav, Hälsorelaterad miljöövervakning och Miljögiftssamordning. Programområdena är i sin tur uppdelade i ett antal delprogram som du kan läsa mer om i länsprogrammet.

Syftet med den regionala miljöövervakningen är att den kan användas som ett underlag för att:

  • Beskriva det regionala miljötillståndet, det vill säga hur mår länet?
  • Identifiera och bedöma regionala hotbilder
  • Bedöma behovet samt ge ett underlag för miljöåtgärder
  • Följa upp effekten av beslutade miljöåtgärder
  • Ge underlag för uppföljning av de regionala miljömålen
  • Informera allmänhet och övriga intressenter
  • Styra kalkningsinsatser
  • Bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövning och tillsyn
  • Ge underlag till fysisk planering, översiktsplaner etc.

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2015-2020 i Västernorrlands län.

Nationella datavärdar

Vi rapporterar våra resultat från miljöövervakningen till de så kallade nationella datavärdarna. I och med detta blir data från miljöövervakningen i hela Sverige tillgängliga för alla som är intresserade.

Miljöövervakningsdata på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Miljöövervakning Havs- och vattenmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00