Risk för skogsbrand i Västernorrlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Starka bestånd av gädda i Höga kusten - men oroande resultat i några av vikarna

Inventering av fisk. Man i keps står med lång pinne i vattnet.

Vid två inventeringar av fisk i grunda havsvikar, gjorda 2022 och 2023, kan vi konstatera att flera av vikarna har mycket höga värden för vårlekande arter av rovfisk. Några av vikarna har dessutom riktigt höga tätheter av fisk sett ur ett nationellt perspektiv. Men inventeringen visar också att bestånden av gädda och abborre har minskat i framförallt ett område, vilket är oroande.

De vikar i och kring Höga Kusten som inventerades under 2022 var Banafjälsviken, Majorsviken, Skedeviken, Noraströmmen, Sundhamnsviken, Dalomsviken och Juviken. Flera av vikarna visade gott bestånd av gädda och abborre. Men resultatet visade också att gäddbeståndet nästan helt slagits ut i ett område strax norr om Härnösand där gäddan tidigare var vanligt förekommande.

Vikarna i och kring Höga Kusten som inventerades under 2023 var Banafjälsviken, Skallörsfjärden, Lill-Spettviken, Finn-Nördviken, Majorsviken, Idbyfjärden, N Rävsöviken, Åvikfjärden, Sör-Broviken och Kasaviken. Några av vikarna, inte minst de i Risöfjärden samt Majorsviken visar på riktigt bra bestånd av gädda. Några av vikarna visar på svaga bestånd av gädda eller till och med obefintliga, men inte alla vikarna innehar bra lekhabitat för gädda. Inventeringen skulle behöva genomföras vid fler tillfällen för att kunna utesluta påverkan av andra miljöfaktorer så som till exempel lågt vattenstånd.

Det finns indikationer på att gädda har minskat på en del platser i länet, något som är högst oroande. Fortsatta inventeringar behövs och åtgärder för att förbättra förhållandena för gädda är viktiga, säger Stefan Thorfve, Vatten & Fiskevårdskonsult IT.

För de vikar som undersöktes både år 2022 och 2023 kan jämförelser mellan åren göras. I både Majorsviken och Banafjälsviken var förekomsten av gädda mycket hög under båda åren.

Ur ett nationellt perspektiv ges en statusklassning för bestånden baserat på täthet och areal med gäddhabitat för respektive vik i sin helhet:

  • Banafjälsviken och Majorsviken = Utmärkt gäddbestånd
  • Finn-Nördviken, Lill-Spettviken, Skallörsviken och Skedeviken = Bra gäddbestånd
  • Idbyfjärden och Noraströmmen = Normalt gäddbestånd
  • Åvikfjärden = Svagt gäddbestånd
  • Dalomsviken, Sundhamnsviken, Juviken, N Rävsöviken, Sör-Broviken, Kasaviken = Gäddbestånd saknas

Det är förvånande att det inte fångats någon gädda i Dalomsviken och framförallt i Juviken, detta eftersom där finns fina habitat för gädda.

Förekomst av andra arter

Inventeringen 2023 visar att fångsten av andra arter än gädda var låg i några av de undersökta vikarna. Förekommande arter var stim med abborre och mört, men även i mindre omfattning benlöja, braxen, gers, id, lake, sarv, strömming, ål och öring. Det ska dock poängteras att huvudfokus vid denna inventering var rovfiskar. Något som förvånar är den låga förekomsten av abborre i några vikar, framförallt fångades lite av större lekfisk av abborre.

Projekt som åtgärd

För att stärka bestånden längst Västernorrlands kust har ett antal naturvårdsåtgärder utförts genom nationella projektet ”Återskapa Östersjöns livskraft”. I projektet görs åtgärdsarbeten parallellt i tre geografier, Höga Kusten, Stockholms skärgård och Kristianstads vattenrike. Projektet drivs nationellt av WWF och finansieras av Postkodlotteriet. Länsstyrelsen Västernorrland är projektledare för arbetet i Höga Kusten.

Genom projektet har vi arbetat med olika naturvårdsåtgärder för att hjälpa arter så som abborre och gädda på traven. Även om inte bestånden av gädda hos oss har minskat lika tydligt som söderut i Östersjön, så finns det ändå värdefulla åtgärder vi kan göra. När det gäller arter så som abborre och gädda i havet så kan dessa fortplanta sig både i havet eller simma upp i sötvatten för att leka. Vi kan hjälpa dessa arter på lite olika sätt, till exempel genom att se till att de få grunda havsvikar som finns hos oss mår bra, det vill säga ingen övergödning eller utsläpp av skadliga ämnen, men vi kan också hjälpa dessa arter genom att se till att de har möjlighet att simma upp i sötvatten till lämpliga lekområden. I många kustmynnande vattendrag finns det hinder som stoppar fisken från havet att simma upp, det kan vara till exempel felaktiga vägtrummor eller dammar som sätter stopp.

Det är viktigt att vi jobbar med åtgärder för att stärka förutsättningarna för rovfisk längs vår kust. På andra håll i Östersjön har bestånden av gädda minskat radikalt och det är viktigt att vi gör det vi kan för att stärka förhållandena för gädda och andra rovfiskar. Rovfiskarna kan man säga styr hela ekosystemet i havet och skulle de försvinna så skulle det få ödesdigra konsekvenser med ändrad artsammansättning, mer spigg och en ökad förekomst av övergödning och igenväxning, säger Lotta Nygård, marinbiolog Länsstyrelsen Västernorrland.

Genom projektet jobbar vi med att åtgärda vandringshinder samt att se till att det finns lämpliga lekområden för rovfisk. Rovfisk som abborre och gädda leker antingen i havet och söker sig då till grunda vågskyddade havsvikar, eller så simmar de upp i sötvatten.

Genom projektet anlägger vi så kallade gäddfabriker. Med gäddfabrik avses ett lämpligt lekområde för gädda (kan se ut som en översvämmade lägda eller en grund tjärn) som ligger nära kusten. Att det kallas för gäddfabrik är just därför att det är områden som har en stor förmåga att producera enorma mängder yngel. Gäddfabrikerna förser havet med en stor mängd yngel och bidrar därmed till att stärka bestånden av vuxen fisk i havet. Ynglen lever den första känsliga perioden i gäddfabriken där det finns gott om mat och skyddande vegetation. Därefter lämnar de gäddfabriken och simmar ut i havet. De gäddfabriker som vi har anlagt genom projektet är idag de nordligaste förekommande gäddfabrikerna i Sverige.

Information om inventeringarna

Syftet med inventeringen är att ge en bild av hur dessa vikar nyttjas av rovfisk idag. Med hjälp av inventeringar kan vi få en inblick i hur bestånden mår samt följa dem över tid. Det kommer kunna utgöra en god grund för framtida uppföljning. Inventeringen har fokuserat på vågskyddade grunda havsvikar och omfattar en handfull vikar i länet. Både inventeringen 2022 och 2023 är utförd av Vatten Fiskevårdskonsult IT (VFK) på uppdrag av länsstyrelsen Västernorrland. De slutsatser och bedömningar som görs är gjorda av VFK.

Inventering av fiskbestånd i grunda vikar med båtelfiske längs Bottenhavskusten i Västernorrlands län 2023 Länk till annan webbplats.

Inventering av fiskbestånd i grunda vikar med båtelfiske längs Bottenhavskusten i Västernorrlands län 2022 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss