Aktuella vädervarningar i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årsredovisning 2023: Framtidstro i en osäker omvärld med snabba förändringar

En silverfägad bil med Länsstyrelsen Västernorrlands logotyp i svart på förardörren. I bakgrunden håller en person på att lasta in något i bagageluckan.

En av Länsstyrelsen Västernorrlands medarbetare på väg ut i fält.

Årsredovisningen för 2023 är beslutad och inskickad till regeringen. Ett bistert säkerhetspolitiskt läge, klimatutmaningar och ekonomisk oro har präglat året.

Det finns en oro i omvärlden, men trots detta kan jag konstatera att länsstyrelsen jobbar med tillförsikt och framtidstro för en positiv utveckling i länet. Det goda arbetet ska vi fortsätta för att vara en samlande kraft för ett hållbart samhälle, precis som vår vision säger, påpekar landshövding Carin Jämtin.

Ett av de främsta verktygen för att främja länets utveckling är att på olika sätt samverka med andra aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Genom vår samverkan kan vi i olika sammanhang bidra med kompetens och kunskap och samtidigt följa tillståndet i länet. Dessutom kan vi finansiera, driva och samverka kring projekt samt bevilja ekonomiska stöd till enskilda insatser som främjar länets utveckling, säger Carin Jämtin.

Västernorrland är ett län i utveckling och i förändring. Vår tillgång till hållbar el i kombination med ett gediget industrikunnande lockar ny och grön industriell produktion. Det ställer också ökade krav på länsstyrelsens verksamheter.

För att möta företagens behov har länsstyrelsen under en längre tid satsat på att korta handläggningstiderna och att nå de målsatta handläggningstiderna, vilket gett resultat. Generellt når vi når 93 procent av de målsatta handläggningstiderna och i många fall når vi 100 procent. Miljöprövningsdelegationens ärenden är ett bra exempel på det sistnämnda, säger Carin Jämtin.

Nya arbetssätt introduceras också för att underlätta för företagen. Ett exempel är en ny rutin där vi i ett tidigt skede har en dialog inför planerade etableringar.

En prioritering under 2023, och även under kommande år, är vårt arbete med länets och vår egen förmåga kopplat till höjd beredskap och civilt försvar.

Många medarbetare har bidragit i planeringen av tillkommande uppgifter och krigsorganisation, i syfte att höja vår förmåga under höjd beredskap och ytterst krig. Resurser har också avsatts till vårt nya civilområde och kring olika typer av stöd till kommunerna och andra aktörer i vårt län, säger Carin Jämtin.

Siffror från året som gått

Här är några nedslag i årsredovisningen för 2023. Sifforna inom parentes rör året innan.

Vi blir färre: 221 årsarbetskrafter (228)

Minskningen är som störst när det gäller skyddade områden och arter. Minskning har även gjorts inom allmänna val, administration och intern service. En ökning har gjorts inom Samhällsskydd och beredskap

Vi betalar ut mer pengar: 172 miljoner kronor (156)

Ökningen beror till största del på fler konkurser i länet som medfört att utbetalningar av lönegaranti har ökat.

Fler inkomna och upprättade ärenden: 15 657 (15 554)

Volymen är ungefär densamma, men antalet beslutade ärenden har minskat, som en följd av att utbetalningsplanen för jordbrukarstöd förändrats.

Handläggningstider: 93 procent klarar målet

Totalt sett har Länsstyrelsen Västernorrland goda resultat vad gäller handläggningstider, i förhållande till de uppsatta måltiderna. Inom vissa områden är siffran 100 procent, exempelvis i vår Miljöprövningsdelegation. När det gäller utbetalning av lönegaranti är målet att 90 procent ska betalas ut inom fem arbetsdagar, vilket uppnåddes under 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss