Om oss

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Vårt uppdrag

Så styrs Länsstyrelsen

En hållbar utveckling i länet

Länsstyrelsen arbetar för att främja en hållbar utveckling i länet och bedriver en mångsidig verksamhet som spänner över i stort sett alla samhällsområden.

För att skapa förutsättningar för en gemensam plattform och tydliggöra vad vi vill uppnå så har Länsstyrelsen Västernorrland fastställt en vision; Vi är en utvecklingsinriktad myndighet som bygger ett hållbart samhälle, för den samlade verksamheten med fem viktiga områden kopplat till denna.

Med hållbarhet menar vi ett samhälle med en positiv utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. För att uppnå denna övergripande vision har vi pekat ut fem särskilt viktiga områden:

 • Helhetsperspektiv - vår verksamhet genomsyras av helhetsperspektiv. Vi har förståelse för vårt samlade uppdrag och hur våra olika expertisområden bidrar till det.
 • Kunder och medborgare - vi är serviceinriktade i våra kontakter. Vi möter våra kunder vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det vi levererar är sammanvägt, rättssäkert och håller god kvalitet.
 • Bilden av länsstyrelsen - vi är en välkänd organisation med stort förtroende hos allmänheten, uppdragsgivarna och övriga intressenter.
 • Arbetsformer - våra arbetsformer stimulerar kreativitet, utvecklingsförmåga och samverkan. Våra processer är effektiva och säkerställer att den samlade kompetensen i vår verksamhet tas tillvara.
 • Arbetsplatsen - vi är ett föredöme vad gäller arbetsmiljö, lika villkor och utvecklingsmöjligheter.

Vad vi gör

Vi vill verka för ett enat och attraktivt län med goda levnadsvillkor som yttersta målsättning. För att nå dit arbetar vi aktivt med våra 16 regionala miljömål för att nå ett ekologiskt hållbart Västernorrland.

Länsstyrelsen har också en ledande roll i investeringsplaneringen när det gäller länsvägar och länsjärnvägar. Vi tar aktivt del i stora infrastrukturprojekt. Ett exempel på det är projektet Mittstråket.

Vi har också ett regionalpolitiskt utvecklingsansvar där natur- och kulturmiljö, hushållning med naturresurser, utbildning, mångfald och integration samt jämställdhet spelar viktiga roller. 

I vårt uppdrag ingår tillsyn och uppföljning inom miljö, djurskydd, livsmedel och räddningstjänst. Vi samordnar länets tillväxtprogram och svarar också för det offentliga stödet till jordbruket samt bedriver utbildning och rådgivning för fisket och för ett miljövänligare jordbruk.

För oss är det viktigt att lyfta fram länet i internationella och mittnordiska sammanhang.

Tillstånd att använda heraldiska vapen

Heraldik är läran om den typ av märken som kallas vapen och deras historia. Inom Västernorrland har vi ett länsvapen och två landskapsvapen, Ångermanlands och Medelpads.

När behöver jag ansöka om tillstånd?

Om du vill använda Ångermanlands och Medelpads landskapsvapen eller Västernorrlands länsvapen behöver du tillstånd av oss. Detta gäller om du vill använda vapnen i någon form av näringsverksamhet.


Ansökan ska göras skriftligen och innehålla:

 • Sökandens namn/firma samt adress.
 • Tydlig uppgift om det mönster/kännetecken som ansökan avser.
 • Uppgift om vad vapnet ska användas till (varor, tjänster med mera).
 • Anledningen till varför vapnet ska användas.
 • Tydlig bild på vapnet i minst tre exemplar.

Avgift för handläggning

När ansökan är komplett och innan vi tar beslut måste vi begära ett yttrande från Riksarkivet. Detta tar Riksarkivet en avgift på 600 kronor för och faktureras till dig som sökande. (4 § Förordning (1976:100) om vissa officiella beteckningar.)

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Ansökan kommer in till Länsstyrelsen

 • När din ansökan kommer in till Länsstyrelsen blir den ett ärende hos oss.
 • Ditt ärende registreras och får ett diarienummer.

Handläggare utses

 • En person som kallas för handläggare tar hand om ärendet.

Ärendet utreds och vi fattar beslut

 • Handläggaren ser till att vi fått in all information från dig.
 • Sedan utreder handläggaren ärendet. Ärendet skickas på remiss till Riksarkivet för att de ska tycka till.
 • När ärendet är utrett lämnar handläggaren över det till en enhetschef som fattar beslut i ärendet.

Efter beslutet är fattat

 • När beslutet är fattat skickas det till dig.
 • Om vi har skickat med ett delgivningskvitto så ska det skrivas under när du fått del av beslutet och kvittot ska skickas tillbaka till Länsstyrelsen så snart som möjligt.
 • Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta Länsstyrelsen om du har frågor om utredningen och beslutet. Förvaltningsenheten, telefon: 0611-34 90 33 eller e-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se.

Du kanske undrar hur det kan komma sig att vårt län, med sitt läge i mellersta Norrlands kustland, bär namnet Västernorrland. Jo, det beror på att länet, när det kom till, var en del av stormaktstidens Sverige i vilket också Finland ingick. Landsdelarna (länen) väster om Bottenhavet gavs då namnet Västernorrland.

Landets första länsindelning genomfördes 1634. Då följde flera län så långt som möjligt landskapsindelningen. Men Norrland, inklusive Österbotten i Finland, delades i två län, varav Österbotten blev Vasa län och det andra länet fick namnet Norrlands län.

Tre år senare delades Norrlands län upp i två län. Västerbottens län som då omfattade Västerbotten, Norrbotten samt Lappland och det södra länet, som omfattade Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gästrikland, fick namnet Västernorrlands och Gävleborgs län.

År 1645 var det igen dags för nya länsgränser. Nu blev Medelpad och Ångermanland tillsammans med Jämtland, Västernorrlands län med Härnösand som residensstad.

Gästrikland och Hälsingland utgjorde tillsammans med Härjedalen Gävleborgs län, med Gävle som residensstad. Nio år senare slogs de två länen tillsammans till ett län. Sammanslagningen varade i mer än hundra år men 1762 gick man tillbaka till 1645 års indelning men nu med Sundsvall som Västernorrlands residensstad.

Riksdagens beslut pekade inte ut någon residensstad i Västernorrland eftersom länet hade två lika stora städer, Härnösand och Sundsvall. Gustav III:s regering beslöt 1778 att länsstyrelsen åter skulle flytta till Härnösand. Ett viktigt skäl var att Härnösand erbjudit sig uppföra ett residens, vilket inte blivit fallet i Sundsvall.

När Sverige 1809 avträdde Finland skedde en ny länsindelning, då avskildes Jämtland från Västernorrlands län och kom tillsammans med Härjedalen att utgöra ett nytt län, Jämtlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen Västernorrland

Telefon växel 0611-34 90 00