Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Klimatanpassning i vardagen - om klimatförändringarna och hur vi kan hantera dem

17 september klockan 18:30 - 21:00

Lyssna på lättillgängliga presentationer om klimatet nu och i framtiden, liksom vad vi som privatpersoner kan göra för att hantera och anpassa oss till klimatförändringarna.

Presentationerna kommer att handla om bland annat hälsa och sjukvård, våra husdjur, beredskap för klimatrelaterade samhällsstörningar, trädgård och odling och försäkringar. Se detaljerat program i Länsstyrelsens arrangemangskalenderlänk till annan webbplats.

Välkomna!

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Vi har under senaste åren arbetat med att ta fram en uppdaterad och omarbetad version av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning och kan nu presentera en remissversion av dokumentet – Klimatanpassa Västerbotten – regional vägledning för klimatanpassning 2020 – 2025.

Välkomna att lämna synpunkter

Dokumentet och dess innehåll är ännu arbetsmaterial och för att handlingsplanen ska bli så användarvänlig och nyttig som möjligt vill vi gärna ha in era synpunkter. Ni är välkomna att lämna synpunkter fram till 31 september 2020.

Missiv remissversion Klimatanpassa Västerbotten – regional vägledning för klimatanpassning 2020 – 2025.PDF

Remissversion Klimatanpassa Västerbotten – regional vägledning för klimatanpassning 2020 – 2025.PDF

Vi ser fram emot era synpunkter - med epost till vasterbotten@lansstyrelsen.se eller brev till Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå. Svara gärna med synpunkter och kommentarer direkt i PDF-dokumentet. Märk era svar med 424-8305-2019.

Har ni frågor? Kontakta oss gärna under remisstiden om ni har frågor om vägledningen eller andra funderingar. Kontaktperson är Åsa Granberg (klimatanpassningssamordnare), 010-225 44 83, asa.granberg@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Rapporter och analyser för länet

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för Länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor (SGI, 2011)

SMHI har tagit fram en regional klimatanalys för Västerbottens län som beskriver dagens och framtidens klimat.

Framtidsklimat i Västerbottens län, SMHI 2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt