Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning

Som ett stöd till länets kommuner och andra aktörer har Länsstyrelsen tagit fram en regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning.

Vägledningen innehåller motiv, verktyg och förslag till åtgärder för klimatanpassning för olika sektorer och näringar i samhället. Här finns även fördjupad information om klimatförändringarna i Västerbotten och tips och klickbara länkar till var du kan hitta mer information.

Dokumentet vänder sig främst till politiker och tjänstepersoner på länets kommuner och i Region Västerbotten, samt till lokala och regionala företag, organisationer samt andra lokala och regionala aktörer. Men det kan även vara intressant läsning för dig som privatperson.

Klimatanpassa Västerbotten - Regional vägledning och handlingsplan för klimatanpassning

Som ett extra stöd för planerande av klimatanpassningsarbetet finns alla föreslagna åtgärder även samlade i en bilaga i Excel-format. I denna går det att sortera åtgärderna per aktör.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Rapporter och analyser för länet

Snö i ett framtida klimat i Västerbotten

SMHI har under 2020 tagit fram utökade analyser av snö för de sju nordligaste länen, ett komplement till de länsvisa klimatanalyserna från SMHI år 2015. En sammanställning av resultatet för Västerbottens län finns nedan. Vill man läsa rapporten i sin helhet för alla de sju nordliga länen hänvisas läsaren till länsstyrelsen Gävleborgs hemsida.

Snö i ett framtida klimat i Västerbotten

Klimat- och sårbarhetsanalyser för Västerbotten

Det finns områden i vårt län där vi har identifierat att det finns risk för erosion, skred, ras, slamströmmar och översvämning. Detta kan leda till skador på bebyggelse och infrastruktur och påverka områden med miljöfarlig verksamhet och förorenad jord. Vi har därför gjort en analys av det framtida klimatet i länet gällande nederbörd, temperatur, flöden och havsvattenstånd.

Utredningen är avsedd att användas som ett underlag för Länsstyrelsens regeringsuppdrag. Det går ut på att samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat. Utredningen ska också hjälpa kommunerna i deras arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och fysisk planering.

Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys – naturolyckor (SGI, 2011)

SMHI har tagit fram en regional klimatanalys för Västerbottens län som beskriver dagens och framtidens klimat.

Framtidsklimat i Västerbottens län, SMHI 2015 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt