Starrmyran

Starrmyran består av flera flacka åsryggar som finns insprängda mellan ett antal sumpiga sänkor. I utkanterna av reservatets östra del ingår mindre delar av de bägge dikade våtmarkerna Stenmyran och Hömyran.

Merparten av reservatet täcks med äldre gran- och barrblandskogar. Skogen är genomgående välskiktad och har en tydlig naturskogsstruktur. Ungefär hälften av skogsmarken utgörs av gran-sumpskogar som till stora delar är dikningspåverkade. Den andra hälften består av lövrika barrblandskogar på frisk mark.

Skogsbrand under 1800-talet

Brandskadad stubbe i skog.

Kolnad stubbe.

En större skogsbrand har berört stora delar av reservatet någon gång under senare hälften av 1800-talet. I de sluttande partierna finns gott kolade brandstubbar, enstaka träd med brandljud och ett allmänt inslag av grov gammal vårtbjörk och asp. De sumpiga, flacka delarna verkar i stort ha undgått branden. Här återfinns mycket hänglavsrika och senvuxna granskogar i sent successionsstadium.

Artrikt område

Kärlväxtfloran domineras helt av blåbärsris med inslag av andra bärris och enstaka lågörter och gräs. Mindre fläckar med mer örtinslag förekommer i anslutning till ett par små utströmningsområden. Här kan man bland annat påträffa den lilla orkidén spindelblomster. Starrmyran är främst ett lokalt friluftsområde som används för jakt, svamp- och bär-plockning.

Närbild på växt med små lila blommor.

Spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Starrmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den skogsväg som finns inom omrdået, samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 45 hektar

Kommun: Nordmaling

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Öreälvens dalgång i norra delen av Nordmaling, cirka 13 kilometer sydost om Bjurholm.

Kontakt

Frida Björkelid

Naturvårdsenheten

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss