Starrmyran

Starrmyran består av flera flacka åsryggar som finns insprängda mellan ett antal sumpiga sänkor. I utkanterna av reservatets östra del ingår mindre delar av de bägge dikade våtmarkerna Stenmyran och Hömyran.

Merparten av reservatet täcks med äldre gran- och barrblandskogar. Skogen är genomgående välskiktad och har en tydlig naturskogsstruktur. Ungefär hälften av skogsmarken utgörs av gran-sumpskogar som till stora delar är dikningspåverkade. Den andra hälften består av lövrika barrblandskogar på frisk mark.

Skogsbrand under 1800-talet

Kolnad stubbe.

En större skogsbrand har berört stora delar av reservatet någon gång under senare hälften av 1800-talet. I de sluttande partierna finns gott kolade brandstubbar, enstaka träd med brandljud och ett allmänt inslag av grov gammal vårtbjörk och asp. De sumpiga, flacka delarna verkar i stort ha undgått branden. Här återfinns mycket hänglavsrika och senvuxna granskogar i sent successionsstadium.

Artrikt område

Kärlväxtfloran domineras helt av blåbärsris med inslag av andra bärris och enstaka lågörter och gräs. Mindre fläckar med mer örtinslag förekommer i anslutning till ett par små utströmningsområden. Här kan man bland annat påträffa den lilla orkidén spindelblomster. Starrmyran är främst ett lokalt friluftsområde som används för jakt, svamp- och bär-plockning.

Spindelblomster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Starrmyran. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Framföra motordrivet fordon, med undantag för på den skogsväg som finns inom omrdået, samt för snöskoterkörning på snötäckt, väl tjälad mark.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
  • Göra åverkan på mark eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Plocka eller insamla växter, växtdelar, lavar, mossor och svampar, med undantag för bär och matsvamp.
  • Fånga eller insamla insekter och andra djur.
  • Uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2007
Storlek: 45 hektar
Kommun: Nordmaling
Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Kristina Larsson

Naturvårdsenheten