Tavlefjärden

Tavlefjärdens naturreservat ligger cirka 9 kilometer sydost om Umeå centrum, direkt öster om Yttertavle by. Området är beläget på ömse sidor om Tavelåns utlopp i Tavlefjärden och sträcker sig på båda sidor en dryg kilometer uppströms utloppet av själva ån.

Tavlefjärden är cirka 6 kilometer lång från Tavelåns utlopp i Tavlefjärden till mynningen i YttreTäftefjärden nordost om Holmsund. Tavelån avvattnar Umeå kommuns största sjö, Tavelsjön som ligger cirka 30 kilometer inåt landet i riktning åt nordväst. Åns omgivningar är i stora delar påverkade av modernt skogsbruk, men vattenmiljön är varierad med omväxlande forspartier och selavsnitt. Vattenkvalitén är god och ån har starka fiskbestånd och en artrik bottenfauna. Vid 1800-talets böjan hade Tavelån tre eller fyra parallella utloppsfåror. De syns idag som våtmarker som har växt igen olika mycket.

Utsikt över Tavlefjärden.

Kompensation för Botniabanan

Tavlefjärden är ett av de naturreservat som bildades för skydd och skötsel av Banverkets kompensationsåtgärder för Botniabanans dragning genom Umeälvens delta. Stiftelsen Naturvård vid nedre Umeälven är förvaltare av reservatet undantaget myndighetstillsynen som utförs av Länsstyrelsen.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Tavlefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Göra åverkan på mark och växtlighet, inräknat döda, stående och liggande träd.
  • Störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
  • Fånga eller insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.
  • Medföra okoppland hund.
  • Framföra motordrivet fordon, undantag medges för snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark eller is.
  • Framföra vattenskoter.

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Reinoja Cunningham

Naturvårdsenheten

Fakta

Bildat: 2008, 2010
Storlek: 126 hektar
Kommun: Umeå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000