Gärdefjärden

Gärdefjärden är en rik fågelsjö, omgiven av ett av Västerbottens finaste odlingslandskap. Väster om sjön finns sanka strandängar och åkermark med lövdungar och blandskog.

Gärdefjärden har bildats genom att landhöjningen snört av den ursprungliga havsviken. Vattenytan ligger nu fyra meter över havet. Mångbyån är det viktigaste tillflödet till fjärden. Utflödet sker via en grävd kanal som binder ihop Gärdefjärden och Avafjärden. Fjärden har sänkts två gånger, någon gång på 1850-talet och 1931.

I den södra delen av reservatet finns en stig, rastplats, grillplats samt rullstols- och barnvagnsvänlig ramp.

Frodig undervattensvegetation

Gärdefjärden är en grund sjö med frodig undervattensvegetation. Hela den västra delen av fjärdområdet kantas av vidsträckta starrängar. Stora sävruggar breder ut sig ute i vattnet och i några områden finns sammanhängande ytor med bladvass. Under sommaren täcks stora delar av vattenytan av flytbladsväxter.

Fåglar i Gärdefjärden

Gärdefjärden är en viktig rastplats för fåglar under vår- och höstflyttningen. I de tidigt öppna vakarna rastar hundratals sångsvanar, simänder och dykänder. Vanligast är gräsand, bläsand, kricka, vigg och knipa, men sällsyntare arter som stjärtand och salskrake är också ganska vanliga.

På åkrarna intill sjön betar ofta många gäss och tranor. Ljungpipare, brushane, rödbena och storspov finns det också mycket av i reservatet. Brun kärrhök och fiskgjuse jagar regelbundet över fjärden. Gräsand, knipa, kricka och vigg häckar i Gärdefjärden, liksom ovanligare arter som dvärgmås, gråhakedopping och jorduggla. Sällsyntheter som brunand och mindre hackspett ses då och då.

Kreatursbetet och åkerbruket är en förutsättning för reservatets värden. Ute i fjärden ska kor få beta sommartid.

Betesrestaurering på gång vid Gärdefjärden

Länsstyrelsen har planer på att röja upp Gärdefjärden och därefter hålla landskapet öppet med hjälp av betesdjur. Det är åtgärder som kommer att utveckla och förstärka naturreservatets värde för både fåglar, besökare och närboende.

Den 11 december 2017 beslutade Länsstyrelsen om geografisk utökning, nya föreskrifter och en ny skötselplan för Gärdefjärdens naturreservat. Syftet med beslutet är att kunna skapa ett mer öppet landskap intill fjärden genom att införa bete på strandområdena. När åtgärderna genomförs kommer reservatet att bli mer attraktivt för både fåglar, besökare och närboende.

De nya reservatsreglerna innebär vissa begränsningar i pågående markanvändning, vilket ger fastighetsägare rätt till ersättning. Länsstyrelsen har träffat överenskommelser om ersättning med det stora flertalet fastigheter och samfälligheter i reservatet. Flera av fastigheterna är små och det handlar om små summor i ekonomisk ersättning.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Gärdefjärden. Tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Under tiden 1 april – 15 maj vistas inom område APDF med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde, på stigen över Långängena mellan Lövånger och Gärde och i samband med jord- och skogsbruk.
  • Under tiden 1 april – 15 juli vistas inom område BPDF med beträdnadsförbud med undantag för på bilvägen till Gärde och i samband med skötsel och tillsyn av betande djur.
  • Störa djurlivet, t ex genom att medvetet störa häckande och rastande fåglar.
  • Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med undantag för bruk av hund i samband med jakt.
  • Göra åverkan på mark- eller växtlighet, döda, stående och liggande träd inräknade.
  • Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.
  • Framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg med undantagmark för uttransport av fällt vilt, skoterkörning vintertid på snötäckt, väl tjälad mark samt att använda jord- och skogsbruksmaskiner.

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1972, 2001, 2017
Storlek: 375 hektar
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000