Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Myndighetsgemensam insats på thaimassagesalonger

Sabina Gómez Jansson, Länsstyrelsen Värmland, Per Lundbäck och Morgan Beijer, Polismyndigheten, Madina Sidiki, Länsstyrelsen Örebro, Johanna Lidén Norrman, regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

Sabina Gómez Jansson, Länsstyrelsen Värmland, Per Lundbäck och Morgan Beijer, Polismyndigheten, Madina Sidiki, Länsstyrelsen Örebro, Johanna Lidén Norrman, regionkoordinator mot prostitution och människohandel.

Länsstyrelserna i Värmland och Örebro har samarbetet med Polismyndigheten och andra aktörer gällande arbetsplatskontroller på thaimassagesalonger.
Insatsen är en del av ett större brottsförebyggande arbete mot den kriminalitet och problematik som finns inom branschen.
– Utifrån länsstyrelsernas samordnande roll är det viktigt att synliggöra att arbetslivskriminalitet och prostitution och människohandel överlappar varandra, säger Sabina Gómez Jansson, utvecklingsledare mäns våld mot kvinnor.

Myndigheterna på Arbetslivskriminalitetscenter har genomfört arbetsplatskontroller på thaimassagesalonger för att med samlade verktyg agera både repressivt och brottsförebyggande.

Huvudfokus har varit på företrädare som agerar oseriöst inom branschen och utnyttjar eller exploaterar människorna som arbetar där.

Kontrollerna genomfördes i mars på thaimassagesalonger i polisregion Bergslagen, som innefattar Värmland, Örebro och Dalarna.

Viktigt att synliggöra problematiken

Sabina Gómez Jansson, Länsstyrelsen Värmland, och Madina Sidiki, Länsstyrelsen Örebro, är utvecklingsledare för arbetet mäns våld mot kvinnor. Kopplat till denna insats har de samarbetat internt med utvecklingsledare för brottsförebyggande arbete.

– Utifrån länsstyrelsernas samordnande roll är det viktigt att synliggöra att arbetslivskriminalitet och prostitution och människohandel överlappar varandra. De här inspektionerna visar att kvinnor som utsätts för sexuell exploatering av män också har undermåliga levnads- och arbetsförhållanden, säger Sabina Gómez Jansson.

– Det är viktigt att vi samordnar oss på länsstyrelsen så att både det brottsförebyggande perspektivet och kunskapen om mäns våld mot kvinnor integreras i den samverkan vi har med andra aktörer. Här blir det också viktigt att erbjuda kunskap till andra viktiga aktörer som kan förebygga och upptäcka utsatthet, säger Madina Sidiki.

Per Lundbäck är ansvarig för polisregion Bergslagens arbete mot arbetslivskriminalitet.

– Även om syftet med kontrollerna inte har varit de brottsliga delarna kopplat till sexköp, koppleri med mera har det visats tydliga tecken på att det förekommer. Vid kontrollerna hittades kondomer och annat som typiskt sett förekommer i samband med sexuella handlingar, säger Per Lundbäck.

Sexuella tjänster på fyra av fem salonger

Lägesbilden kopplat till oseriösa thaimassagesalonger har tidigare uppmärksammats som omfattande. Polismyndigheten släppte 2023 rapporten ”Varför tog ni just oss? Alla håller ju på med det!”.

I rapporten framkommer att det finns ungefär 2 000 thaimassagesalonger i Sverige. Av dessa uppskattas 80 procent erbjuda sexuella tjänster, det vill säga fyra av fem salonger.

Här hittar du rapporten "Varför tog ni just oss? Alla håller ju på med det!" i pdf-format. Pdf, 1.1 MB.

Nationell problembild även i Bergslagen

Thaimassagesalongerna som inspekterats har varit slumpmässigt utvalda och arbetsplatskontrollerna har genomförts oannonserat. Det myndigheterna kan konstatera är att problembilden i polisregion Bergslagen inte avviker från den nationella som beskrivs i rapporten.

Arbetsmiljön är undermålig på många salonger. Lokalerna är ofta mycket begränsade och inte lämpade för verksamheten med bland annat mögel i källare, dålig ventilation samt avsaknad av möjlighet till tvätt- och duschmöjlighet för kunder och anställda.

Brist på utrymningsvägar, brandskydd och användande av icke godkända produkter konstaterades också. På flera salonger hittades tecken på att personer bodde i lokalerna.

Arbetsplatskontrollerna har bland annat lett till ärenden som brott mot arbetstidslagstiftning, miljösanktionsavgifter, bygglovsärenden, flera anmärkningar mot brandskyddet, narkotikabrott, illegal arbetskraft och folkbokföringsbrott. Fortsatta ärenden kommer att drivas av myndigheterna med krav på åtgärder eller sanktionsavgifter.

Gemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet

De nio myndigheter som samverkar i uppdraget mot arbetslivskriminalitet är Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ekobrottsmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Polisen, Jämnställdhetsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Arbetsplatskontrollerna har planerats och genomförts av Arbetslivskriminalitetcentret som finns geografiskt placerat i Örebro. Länsstyrelserna, som har ett brottsförebyggande uppdrag, har bistått med både kompetens och kontakter för att kunna genomföra tillsynerna.

Vid arbetsplatskontrollerna har, förutom Polismyndigheten, även Arbetsmiljöverket, Skatteverket och Jämställdhetsmyndigheten deltagit. Ytterligare samverkande aktörer som deltagit under kontrollerna var räddningstjänsten i Örebro och Karlstad, Örebro kommun och Kronofogden.

Gemensamma kontroller – stor framgång

En del av problematiken med att det finns många oseriösa thaimassagesalonger är att det inte krävs varken anmälningsplikt eller tillstånd för att driva massageverksamhet. Därför är det svårt att kontrollera hur många salonger det finns och var de finns. Olika myndigheter ansvarar för olika delar av tillsyn, vilket försvårar ytterligare.

– Att genomföra gemensamma kontroller inom regeringsuppdraget mot arbetslivskriminalitet har varit en stor framgång i tillsynsarbetet. Vid de gemensamma kontrollerna samlas myndigheternas olika verktygslådor vid en och samma kontroll för att med gemensam kraft få större genomslag att stoppa oseriösa aktörer inom branschen, säger Per Lundbäck.

Fakta

Arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet är ett allvarligt samhällsproblem och en stor inkomstkälla för den organiserade brottsligheten. Den leder till att seriösa företag konkurreras ut av oseriösa företag. Arbetslivskriminalitet innebär också i sin allvarligaste form att människor utnyttjas och exploateras i arbetet och att offentliga medel riskerar att hamna i kriminella händer.

Arbetslivskriminalitetscenter

Regionala center mot arbetslivskriminalitet finns i samtliga polisregioner och är ett regeringsuppdrag. Centren bedriver både strategiskt och operativt arbete och fungerar som ett nav för myndigheternas arbete mot arbetslivskriminalitet, och syftar till att underlätta planering, genomförande och uppföljning av myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller och andra gemensamma aktiviteter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss