Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser efter våtmarksinsatser

Bild på natur

Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att arbeta med restaurering och anläggning av våtmarker. 2023 års sammanställning över arbetet är nu klar och visar att våtmarksarbete har genomförts på en yta motsvarande drygt 4000 fotbollsplaner.

– Våtmarker är inte bara attraktiva områden för oss människor för rekreation och återhämtning. De kan även binda kol och därmed hjälpa till att bromsa klimatförändringen. De kan rena vatten, minska översvämningar och fungera som vattenreservoar vid torka och de är viktiga livsmiljöer för många växter och djur, säger Torbjörn Nilsson, biolog på Länsstyrelsen Värmland.

Den årliga rapporten för 2023, som sammanställs av Länsstyrelsen Gotland och som nu överlämnats till regeringen, visar att länsstyrelserna gemensamt har låtit göra våtmarksåtgärder på 2937 hektar mark. Den största andelen, 66 % av arealen, har genomförts av länsstyrelserna själva, ofta med hjälp av lokala entreprenörer. Övriga åtgärder har delvis finansierats genom bidrag från länsstyrelserna, men utförts genom kommuner, privata markägare, ideella organisationer och i vissa fall även företag.

De åtgärder som genomförts har till exempel varit att lägga igen diken, låta uträtade vattendrag återfå sin naturligt slingrande sträckning, anlägga våtmarker eller skapa småvatten för till exempel groddjur eller dammar för att fånga upp näringsämnen, samt att röja vegetation i och runt befintliga våtmarker.

– I Värmlands län har åtgärder utförts på 205 hektar, motsvarande nästan 300 normala fotbollsplaner. Här har det mesta av våtmarksåtgärderna under 2023 bestått i att röja bort vegetation. Att öppna våtmarker växer igen är visserligen en naturlig process, men den påskyndas av diken, kvävenedfall och varmare klimat, och sedan bidrar träden till att våtmarken blir torrare. Det behöver vi motverka för att bibehålla öppna våtmarker som livsmiljö, förklarar Torbjörn Nilsson.

– Vi jobbar även med att lägga igen diken och med att röja bort gran från den speciella våtmarkstyp som översvämningspåverkade lövsumpskogar utgör, tillägger Torbjörn Nilsson.

Länsstyrelsernas våtmarksrapport 2023 (pdf) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss