20- 26 nov 2023 klocka 08.00 - 20.00

SeMig-veckan

Bild på barn

SeMig-veckan arrangeras inom barnrättsområdet. Veckan består av en mängd olika aktiviteter och är ett samarrangemang inom ramen för nätverket SeMig. Här hittar du ett detaljerat program med anmälningslänkar.

Tema för årets SeMig-vecka är barns rätt till trygghet och säkerhet.

Målgrupp för veckan är region- och kommunledningar, politiker, beslutsfattare, chefer, tjänstepersoner som arbetar strategiskt med mänskliga rättighetsfrågor och barnrättsfrågor, utvecklingsledare, samt de som i sin profession kommer i kontakt med barn och unga, till exempel personal inom polisen, förskola, skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård, idéburen sektor med flera.

Syftet med veckan är att öka kunskapen om barnkonventionen och barnrättslagen, och visa på
barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet.

I nätverket SeMig ingår Agera Värmland Bilda, BUFFF Värmland, IOGT-NTO, Junis, Länsstyrelsen Värmland, NBV, Rädda barnen, Region Värmland samt Svenska kyrkan – Karlstads pastorat.

Detaljerat program i pdf med anmälningslänkar (finns även i rutan längre ner) Pdf, 1 MB.

Mer information om och anmälan till inledningsförmiddagen. Länk till annan webbplats.

Mer information om och anmälan till Allas barn. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Nätverket Se mig. Länk till annan webbplats.

Inledningsförmiddag av SeMig-veckan

Tid: Måndag 20 november klockan 09:00-12:00
Plats: Digital sändning via Zoom
Anmälan: senast 18 november i kalendern på Länsstyrelsen Värmlands webbplats Länk till annan webbplats.
Kostnad: Kostnadsfritt
Moderatorer: Stefan Jonsson, Rädda Barnen och Milla Fjellander, BUFFF.

09.00-09:15: Välkomna och inledning, landshövding Georg Andrén.

09.15-10.00: Barns rättigheter under ett krig, Elisabeth Dahlin, barnombudsman.
Krig är den yttersta kränkningen av barns rättigheter; rätten till liv och utveckling, rätten till skydd mot våld, rätten till sin familj, rätten till hälsa och utbildning. Barns rättigheter måste uppfyllas under det pågående kriget i Ukraina, och humanitär hjälp måste tillåtas komma fram. Elisabeth tar också upp de allvarliga brister myndigheten ser när det gäller hur barns rättigheter uppfylls i Sverige.

10.00-10.15: Paus

10.15-11.00: Föreläsning om arbete mot prostitution och människohandel.
Johanna Lidén Norrman och Elin Eklöf, regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel, Karlstads kommun.

Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel i polisregion Bergslagen berättar om sitt arbete. Temat för dagens föreläsning är barn som befinner sig på flykt undan krig och konflikter. Vilka utsatta grupper ser vi och vilken typ av exploatering kan de riskera att hamna i? En kort omvärldsspaning där vi fokuserar på vilka utsatta grupper vi ser och vilken typ av exploatering de kan riskera att hamna i.

11.00-11.15: Paus

11.15-12.00: Karlstads pastorat berättar om sitt integrationsarbete.
Miriam Pettersson, diakon, Karlstads pastorat, Svenska kyrkan. Karlstads pastorat kommer och berättar om sitt integrationsarbete. Hur ser vår verksamhet ut? Vad kan vi hjälpa till med?

12.00: Avslutning

Hela vecka 47

Är du intresserad av att få en inblick i barn och ungas tankar, känslor och erfarenheter av att ha en frihetsberövad familjemedlem? BUFFF Värmland bjuder under veckan in till en digital utställning där barnet bakom brottet är i fokus, utställningen kommer finnas tillgänglig via en länk och kan ses under hela veckan. Det kommer även finnas möjlighet till att digitalt lyssna på när Verksamhetsledaren Milla Fjellander och Familjestödjare Johanna Jansson presenterar BUFFF och vilket stöd som ges till barn och unga som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård.

Anmäl er till varmland@bufff.se senast 15 nov. Länk skickas ut via mejl måndagen den 20 november.

Måndag 20 november

”Hur ska jag göra för att mitt barn inte ska börja använda droger.”
Tid: 18:00-19:30
Plats: IOGT-NTO, Rudstorget 28, Karlstad
Målgrupp: Föräldrar och övriga intresserade
En föreläsning om barns rättighet till en drogfri uppväxt och hur man kan minska barns användning av nikotin, alkohol och narkotika och samtidigt öka välmåendet, förbättra skolresultaten och minska brottsligheten. Föreläsare: Drogförebyggare Håkan Fransson.

Tisdag 21 november

Hur ska jag göra för att mitt barn inte ska börja använda droger.”
Tid: 08:00-09:00
Plats: Råda Ordenshus, Brobacksvägen 11
Målgrupp: Föräldrar och övriga intresserade
Ett frukostmöte för politiker och tjänstemän med ansvar för förebyggande insatser.
Föreläsare: Drogförebyggare Håkan Fransson.

 

Inkludering som verktyg mot skolattacker och utanförskap
Tid: 09:00-10:30, fika från 08:30, seminariet startar klockan 09.00
Plats: Hos Agera Värmland på Säterivägen 7 i Karlstad
Begränsat antal platser, anmäl dig via denna länk. Länk till annan webbplats.

Inga barn eller unga ska hamna i våld och utanförskap. Barn och ungas rättigheter samt inkludering som verktyg står i centrum i detta seminarium där vi diskuterar just skolans viktiga roll i arbetet med att motverka den negativa utvecklingen vi ser för ungas psykiska ohälsa. Vi pratar om de stora vinsterna med inkluderande bemötande och hur viktigt det är med en vuxenvärld som tar sig tid. Det kan handla om att lyssna, fråga eller att vara medveten om skyddsfaktorerna som finns i skolan. Inkludering är ett kraftfullt verktyg i det förebyggande arbetet, vare sig det handlar om en individ som upplever sig diskriminerad till att fånga upp tecken på våldsbejakande tendenser. Föreläsare: Lars Stiernelöf, samordnare våldsbejakande extremism och Per Hydén, verksamhetschef på Agera Värmland.

 

Så här arbetar Junis med barnkonventionen
Tid: 18:00-19:30
Plats: Svea Bio och teater, Arvika
Målgrupp: Föräldrar och övriga intresserade
Föreläsare: Johnny Boström och Raghad Alghanem, verksamhetsutvecklare.

Onsdag 22 november

Nu börjar vi med barnen och Samverkan Jämlik barnhälsa
Tid: 09:00-10:00
Plats: Digital sändning via denna länk. Länk till annan webbplats. Ingen anmälan. Mötes-ID: 357 352 617 93 och lösenord: HhjQmH

Temat för föreläsningen är främjande och förebyggande arbete i samverkan för barn och ungas hälsa. Nu börjar vi med barnen utforskar hur vi kan skapa ett system för främjande arbete för barn och ungas välbefinnande. Det vill säga sådant arbete som “utgår från kunskapen om vad som gör att individer utvecklas väl, mår bra och stärker eller bibehåller människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande”. Vi skiljer alltså det främjande från det förebyggande arbetet, där det senare mer är inriktat på risk, och skapar ett system för det främjande, något som inte finns idag. Det övergripande förvaltningspolitiska syftet är att pröva en ny infrastruktur för dialog och utveckling mellan de tre samhällsnivåerna och över sektorsgränserna i vilken vi involverar såväl medborgare som medarbetare. Medverkar: Matilda Legeby Designer, Experio Lab och André Szeles Designer, Region Värmland.

Jämlik barnhälsa handlar om samverkan för att minska övervikt och obesitas (fetma). Vi vill försöka lyfta blicken från individen till samhället och synliggöra hur samhället kan påverka individens förutsättningar och val. Med det här arbetet vill vi försöka öka jämlikheten i hälsa hos barn. Medverkar: Jannette Grahn Vera Gajardo och Marika Andersson, folkhälsostrateger, Region Värmland.

 

Satan i Borlänge
Tid: 13:00 -16:00
Plats: Domkyrkans församlingssal, Karlstad
Anmälningslänken är bilda.nu/sataniborlange Länk till annan webbplats., sista anmälningsdag är 17 november.
Föreläsningen är avgiftsfri men utebliven närvaro debiteras 250 kronor. Fika ingår. Max 120 åhörare. Eftermiddagen kommer att innehålla livestory, debattpanel samt möjlighet till kunskapsutbyte. Man kan på plats köpa boken.

Välkomna på en eftermiddag där vi har möjlighet att lyssna på ”Satan i Borlänge” och sedan tillsammans med vår panel diskuterar hur vi tillsammans jobbar kring och med våra ungdomar idag. Sluta aldrig hämnas - det var länge en helig princip för Anders Karlsen och han förlät aldrig några oförrätter. Hans egna vänner kallade honom Satan. Genom sin gränslöshet gjorde han kometkarriär i den undre världen som ökänd knarklangare och indrivare...

Torsdag 23 november

Allas barn – med fokus på barns rätt till trygghet och säkerhet
Tid: 09:00-12:00
Plats: digitala föreläsningar via Zoom
Anmälan: Senast 21 november i kalendern på Länsstyrelsen Värmlands webbplats. Länk till annan webbplats.
Länk skickas 22 november till anmälda.
Kostnad: Kostnadsfritt

09.00-09:15: Välkomna och inledning
Emma Spak, länsråd, Länsstyrelsen Värmland
Beatrice Högå, enhetschef Social hållbarhet, Länsstyrelsen Värmland

09.15-10.00: Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter presenterar sitt slutbetänkande. Utredare Anita Linder, före detta lagman vid Kammarrätten i Stockholm och särskild utredare i utredningen föreläser om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter.

Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter har tagit ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagomålsmekanism, föreslagit åtgärder som säkerställer barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i svensk lagstiftning samt sett över möjligheterna att staten bidrar till att etablera barnombud inom civilsamhällesorganisationer, SOU 2023:40.

10.00-10.15: Paus

10.15-11.00: Att inte bara överleva, utan att faktiskt också leva - en kartläggning om ungas psykiska hälsa. Sara Fritzell, Folkhälsomyndigheten och Victoria Carlsson Wahlgren senior
utredare, MUCF.

En god hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en förutsättning för att uppnå det ungdomspolitiska målet om att alla unga ska ha goda levnadsvillkor. På regeringens uppdrag har därför MUCF tillsammans med Folkhälsomyndigheten tagit fram den här kartläggningen om ungas psykiska hälsa och ohälsa. Kartläggningen visar bland annat att den främsta orsaken till psykisk ohälsa är både de ungas egna som andras krav och förväntningar när det gäller exempelvis skola, framtid, social status och utseende.

11.00-11.15: Paus

11.15-12.00: Växa i Värmland
Annika Andersson, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Värmland och Karin Lidén, samordnare brottsförebyggande arbete och föräldraskapsstöd, Länsstyrelsen Värmland.
Äntligen är Växa i Värmland lanserat – tematräffar för föräldrar och viktiga vuxna 0–20 år. Du som arbetar i kommun, region, ideell verksamhet eller på annat sätt träffar föräldrar och andra viktiga vuxna kan ta del av ett nytt koncept med tematräffar, utbildning för professionella och digitala verktyg. Vilka är fördelarna med att arbeta universellt och vilka utmaningar finns?

12.00: Avslutning

Fredag 24 november

Hur stöttar vi barn efter allvarliga händelser i samhället?
Tid: 08:30-09:30
Plats: Digital sändning, anmälan sker via denna länk. Länk till annan webbplats.
I coronapandemins framfart har det blivit än mer påtagligt att det finns behov av vägledning i hur vi vuxna kan öka barns känsla av lugn och trygghet i akuta lägen. Enligt barnkonventionen har barn rätt till information, delaktighet och rehabilitering. Det blir särskilt aktuellt när det gäller krisstöd. På seminariet får du verktyg att arbeta med utifrån Rädda Barnens framtagna utbildning ”Lugna, lyssna, stärk” för hur du som vuxen kan stötta barn efter allvarliga händelser i samhället. Den ger konkreta råd och tips på hur du kan möta barn i kris.

Lördag 25 november

Det stora barnkalaset
Plats: Karlstad och Årjäng
Det stora barnkalaset anordnas i Karlstads och Årjängs kommuner.
Gå in på respektive kommuns webbplats för mer information.

Var:
På olika platser i Värmland
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss