Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 maj 2023 klocka 09.30 - 16.00

Workshop: hur optimerar vi användningen av data från miljöövervakning och gör den tillgänglig?

Miljömålen, illustration Tobias Flygar.

Sveriges 16 miljökvalitetsmål: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv.

Miljöövervakningsdata för beskrivning av tillståndet i miljön och för miljömålsuppföljning – en workshop

Hur ser vi till att insamlade data används och hur blir de lättillgängliga för många?

RUS har under 2022 drivit ett projekt om Miljöövervakning som underlag till miljömålsuppföljning och tillståndsbeskrivning. Projektet avslutas med en workshop. Syftet med workshopen är att utveckla samverkan för att öka användningen av data om tillståndet i miljön, bland annat miljömålsuppföljningen. Vi kommer också att dela lyckade exempel där resultat från övervakningen har spridits.

Under förmiddagen har vi fokus på samverkan och på eftermiddagen hur vi når ut med resultat. Vi ser detta som ett tillfälle till dialog och utveckling. Du som är miljöövervakare och datavärd får tillfälle att presentera dina data för dem som är användare, till exempel arbetar med miljömålsuppföljning, och du som använder data får träffa datavärdar och miljöövervakare.

Vi vänder oss till dig som arbetar med miljömålsuppföljning regionalt eller nationellt, till dig som jobbar med insamling av data, till exempel miljöövervakare och till dig som arbetar med att förvalta och tillhandahålla data till exempel som datavärd.

Inom ramen för projektet har vi samlat underlag med exempel på hur data används i miljömålsuppföljningen, främst den regionala men några exempel från nationell miljömålsuppföljning finns också. Dessa har vi kallat "bilagor till målmanualen..." och finns att ta del av nedan under rubriken "Underlag att ta del av inför workshopen". Det är främst de miljömål som väntas kunna få data från miljöövervakning som har fått bilagor.

Resultaten från workshopen kommer att tas omhand för vidare arbete av oss gemensamt under miljöövervakningsdagarna 2023 i Uppsala.

Var:
Naturvårdsverkets lokal Ekosystemet, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad i Stockholm
Kostnad:
Gratis. RUS bjuder på fika och lunch under dagen.
Sista anmälningsdag:
20 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss