Vimyren

Tjäderspel eller ugglekonsert kan njutas i Vimyrens naturreservat. Terrängen i området är flack myrmark. Gammelskogen på åsar och bergkullar bildar öar i myrlandskapet.

En svängd träbro med räcke på ena sidan hjälper besökare att ta sig över vattendrag.

Bro över vattendrag.

Reservatet bildades för att bevara naturskog och livsmiljö för en rad sällsynta och hotade arter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Sedan lång tid är Vimyren en aktad tjäderspelslokal. I sydväst, utmed ån Jolen, finns ett naturskogsparti med mycket grova tallar på Jolbergsåsen. Flera av de gamla tallarna är över 300 år och har gamla bohål av spillkråka som pärluggla och hökuggla gärna häckar i. Där Jolen gör en kraftig krök gör vadare sig hörda och vissa år kan videsparven dyka upp.

På flera ställen i sumpskogen finns en lav- och vedsvampsflora av högt skyddsvärde t.ex. förekommer doftskinn, ull- och gränsticka. Här gjordes också första fyndet i Värmland av svampen fläckporing. Ringlaven hör till de lavar som allvarligt hotas av det moderna skogsbruket. Vid Vimyren förekommer den med ett rikt bestånd.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning,
 • skada eller ta bort träd eller buskar,
 • plocka eller gräva upp kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar,
 • framföra motordrivet fordon – med undantag för befintlig bilväg genom reservatet,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta, ställa upp gömsle eller liknande,
 • göra upp öppen eld,
 • fånga djur eller på annat sätt störa djurlivet,
 • anordna orienteringstävling eller motsvarande

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1996

Storlek: 165 hektar

Markägare: Privat, Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text