Västanvik

Äldre barrskog med naturskogskaraktär.

Skogstjärn med myrkant framför äldre barrskog.

Vy Västanvik. Foto Laura Hedberg.

Den barrträddominerade skogen visar naturskogskaraktär
och det finns död ved samt inslag av lövträd. Inom området ligger delvis
två tjärnar samt mindre myrmarker insprängda i skogslandskapet.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • gräva eller dra upp kärlväxter,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten.

Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: Ca 57 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text