Värmlands Säby

Genom sitt stora lövträdsbestånd och sin rikedom på äldre träd och hagmarker med olika grader av öppenhet, utgör halvön ett värdefullt område för djurlivet.

Vattnet i Vänern glittrar, i förgrunden finns vass och till höger i bilden ser man lövträdsbeväxta uddar.

Utsikt över Vänervik. Foto Johan Bohlin.

I Värmlands Säby finns en växling av naturtyper såsom: ädellövskogar, hagmarker, lövsumpskogar, torrängar och strandängar. Stora delar av halvön erbjuder ett gammalt och mycket tilltalande kulturlandskap som till stor del brukas än idag. Omfattande partier utgörs av gamla hagmarker eller äldre igenväxande hagmarker där rena lövträdsbestånd och ofta vidkroniga gamla ekar samsas.

Halvön ligger dessutom inom ett av Sveriges mest de Geer-moräntäta områden.

Naturreservatet Värmlands Säby bildades för att bevara och vårda områdets betade ekhagar och naturskogsartade skogar. Området är också till för att främja det rörliga friluftslivet och vara en lämplig lokal för rastande och häckande våtmarksfåglar. Området är av riksintresse och ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000 samt ligger inom Kilsvikens RAMSAR-område (våtmark av internationell betydelse).

Höstbild från beteshage.

Beteshage med gammal grov ek. Foto Johan Bohlin.

Djur och växter

I Värmlands Säby finns ett mycket rikt fågelliv, många insektsarter och många lavarter. Utöver fågelarter som mindre hackspett, stenknäck och nötkråka finns i de gamla ädellövträden många vedlevande insekter vars långsiktiga förekomst i landet bedöms som hotad. Många hotade och sällsynta arter är beroende av just gamla lövträd för sin överlevnad och på de gamla ekarnas solexponerade och djupt fårade bark trivs en mycket artrik lavflora med förekomst av flera hotade arter.

I de gamla hagmarkerna finns en artrik lundflora med inslag av sydliga arter som tandrot, myskmadra, storrams och nunneört.

Betad hagmark och betesdjur.

Betande djur vid vattnet.

Anordningar

En ca 5,5 km markerad led finns i norra delen av reservatet. Ca 2 km av denna sträcka är tur och retur från parkering till reservatsgräns. Vid parkeringen och entrén till reservatet finns informationstavla och längs leden finns ett par rastplatser.

Lederna går genom beteshagar. Det är INTE lämpligt att ta med hund in i beteshagarna.

Betesdjuren på Värmlands Säby har tagits hem för säsongen 2020. Utmed leden finns därmed inga betesdjur förrän nästa vår.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fånga, störa eller skada däggdjur och fåglar,
  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd eller buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon annat än för jordbrukets och skogsbrukets behov samt vid transport av fälld älg.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Visa hänsyn till de betesdjur som tidvis finns inom reservatet.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 192 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län