Ulvfjället

Reservatsområdet ligger på en av Säffle kommuns högsta punkter, med sluttningar åt alla håll. Området ligger mellan 190 och 307 meter över havet.

Mellan trädstammarna ser man fjärran skogar och sjöar.

Utsikt från reservatet. Foto Fredrik Wilde.

Naturreservatet består av äldre barrskog med bitvis högt inslag av lövträd. Reservatet innehåller också ungskogar med spridda gamla aspar, björkar och tallar som lämnats vid avverkning.

Naturvärdena utgörs av den naturskogsartade skogsmiljön där vissa delar under lång tid stått opåverkade av människan.

Reservatet bildades för att bevara en naturskog med dess flora och fauna, med inslag av sällsynta och hotade arter, samt att utveckla nya blandskogsmiljöer med hög andel lövträd.

Närbild på trädstam med ett exemplar av den ovanliga arten grön sköldmossa.

Grön sköldmossa. Foto Fredrik Wilde.

Djur och växter

Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier är ställvis god, vilket gynnar flera hotade lavar, svampar, mossor, insekter och fåglar. Hotade arter som förekommer är bl.a. stor aspticka, kandelabersvamp, lunglav, asppraktbagge och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar och landsnäckor,
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 62 hektar

Markägare: Staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text