Trugåsen

På reservatets åsrygg gömmer sig en gammal säterled. Utmed den finns fina utsiktspunkter där kan du se ut över skogklädda berg och dalafjäll.

Trugåsen

Foto: Fredrik Wilde.

Naturreservatet består av en bergssida som sluttar mot öster. Området är svårtillgängligt då det till stora delar är blockrikt och består av branter. Den oländiga terrängen gör att området är relativt ostört vilket uppskattas av flera olika arter bl.a. lodjur.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Nu får skogen utvecklas fritt.

Skogen i Trugåsen domineras av gran men på höjderna växer mer tall. Området är tidigare påverkat av brand och av äldre skogsbruk. I området finns döda, stående och liggande träd i alla nedbrytningsstadier och grovlekar. Den höga andelen död ved, branta stenytor och källflöden ger en bra livsmiljö för sällsynta mossor, lavar och svampar. Exempel på ovanliga arter är violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana och rynkskinn Phlebia mellea som är en vedsvamp.

Rörligt markvatten gör att även intressanta kärlväxter trivs i reservatet.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 98 hektar

Markägare: Staten, Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text