Trekanten

Blockrik gammal skog som omger vattendragen Långlikan och Averåbäcken.

Trekanten

Foto: Fredrik Wilde.

I naturreservatet finns mestadels gammal granskog och en mindre del tallskog. Skogen är på många ställen sumpig och fuktigheten i luften är hög. Marken är ibland stenig och blockrik.

Naturreservatet bildades för att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Därför ska området få utvecklas fritt så att skogen kan åldras på ett naturligt sätt. Vattenbalansen i marken kan nu bevaras.

Djur och växter

I skogen finns gott om liggande trädstammar som förmultnar. Det finns också grova träd som är gamla. Tillsammans gör det att området har bra livsmiljöer för sällsynta lavar, mossor och svampar. Exempel på sådana arter är lavarna gammelgranskål Pseudographis pinicola och doftskinn Cystostereum murrayi.

Genom området rinner bäcken Långlikan som har en unik stam av öring. Vattendraget är biologiskt värdefullt ur ett Sverigeperspektiv. Bäcken har fina uppväxtområden för bland annat öring. Det finns gott om strömsträckor, hålor med stilla vatten, döda trädgrenar och grusbottnar i bäcken.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: Drygt 14 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text