Torsberget

Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora som gör att man kan hitta blåsippa, vårärt, hassel och lind i reservatet.

Vy med sjö i förgrunden och trädbeklätt berg i bakgrunden.

Torsberget i decemberljus. Foto: Fredrik Wilde.

Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger populationer av sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Naturreservatet Torsberget bildades för att bevara en gammal kalkpräglad och grandominerad naturskog med gamla träd, döende och döda träd samt död ved. Hotade sporväxter och den artrika kärlväxtfloran ska skyddas i reservatet. En sammanhängande skog ger sällsynta och skyddsvärda arter större möjligheter att överleva och sprida sig.

Området ingår i Natura 2000-området Storområdet Örten som i sin tur ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Flera av de sällsynta arter som finns i området är beroende av en hög och jämn luftfuktighet samt kontinuerlig tillgång på döda träd i olika nedbrytningsstadier. Den höga kalkhalten i hyperitberget ger en speciell kärlväxtflora, t ex blåsippa, vårärt, hassel och lind.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar
  • samla in mossor, lavar och ved- och marksvampar
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 102,3 hektar

Markägare: Bolag

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län