Tjärnberget

Frodig växtlighet i brant terräng ackompanjerat av nötkråkans läte är kanske det mest karaktäristiska som besökaren får uppleva i reservatet.

Fångstgrop, Tjärnberget.

Naturreservatet Tjärnberget är sedan långt tillbaka i tiden känt framförallt för sin rika flora. Tjärnberget är ett hyperitberg där berggrunden är basisk. Det finns en rik förekomst av kalkgynnad flora. Inom området har man hittills hittat många rödlistade arter och flera signalarter. Största delen av dessa arter är kärlväxter, men även mossor, lavar, fåglar, insekter och svampar finns representerade. Cirka 11 ha av områdets totala areal hör till det europeiska nätverket Natura 2000 med syfte att skydda naturtyperna näringsrik granskog och taiga, samt arten hällebräcka, som alla finns upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv.

Naturreservatet Tjärnberget bildades för att bevara och utveckla biologisk mångfald i ett område med värdefulla skogar.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 57,2hektar

Markägare: Privat och staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län