Tippmyren

Sammanhängade skogsområde med vildmarkskänsla.

Intill den branta stenväggen ligger ett mindre kärr.

Kärr intill brant lodyta. Foto Anita Andersson.

Naturreservatet Tippmyren består av sprickdalar, myrmarker samt både
torrare och sumpigare skogspartier. En stor del av skogen är brandpräglad. Skogen är talldominerad skog eller barrblandskog med inslag av gammal grov asp. I den östligaste delen kommer ett stråk av rikare berggrund in och skapar förutsättningar för grov granskog med många arter.

Djur och växter

Skogen i Tippmyren består av gammaln brandpräglad barrnaturskog med viktiga strukturer som gamla grovbarkiga träd, lövträd, döende och döda träd. Dessa strukturer och områdets historik, tillsammans med det stabila och fuktiga mikroklimatet som de många myrmarkerna skapar ger förutsättning för många krävande kryptogamer.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet
förbjudet att:

 • samla in eller skada ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor, musslor
  och fjärilar,
 • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
 • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
 • framföra motordrivna fordon, exempelvis traktor, snöskoter och terränghjuling (s.k. fyrhjuling),
 • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området,
  samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att
  utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2016

Storlek: 88,1 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text