Timmeröarna

På Timmeröarna finns utpräglade skärgårdsmiljöer som renspolade strandklippor, magra hällmarkstallskogar och lundartade dalgångar. Ögruppen ligger som en yttre utpost i Värmlandsskärgården och är starkt utsatt för Vänerns vindar och vågor.

Solnedgång vid Gubbholmen

Reservatet består av två större öar: Timmeröarna samt några mindre holmar. Större delen av öarna är bevuxna med mager hällmarkstallskog. Det finns ett flertal bestånd av grova och knotiga lindar. Den omfattande lövskogen har på flera platser lundkaraktär, med frodigt och artrikt fältskikt. Landstigning kan ske på flera platser tack vare goda djupförhållanden och vindskyddade lägen. Strandområdena erbjuder goda sol- och badhällar.

Reservatet bildades för att skydda den intressanta naturmiljön och områdets fina förutsättningar för friluftsliv. Naturreservatet omges av Värmlandsskärgårdens naturreservat som har egna reservatsföreskrifter. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Djur och växter

Vegetationen på Timmeröarna är bitvis imponerande rik, speciellt på den västra, större ön där det finns flera bestånd av lind, delvis med mycket grova och knotiga individer. I lövskogen finns näringskrävande växter så som rödblära, blåsippa och olvon. Den frodiga vegetationen hänger ihop med den rika berggrunden av hyperit och amfibolit på öarna.

Fågellivet är typiskt för den yttre Vänerskärgården med måsar, tärnor, småskrake och storlom. Havsörn och fiskgjuse förekommer i området liksom lärkfalk som kan ses jaga trollsländor över öarna.

Rastplats på Gubbholmen.

Rastplats på Gubbholmen. Foto: Mikael Solebris.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • störa djurlivet genom närgången fotografering av fågel bo eller motsvarande,
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 • göra upp eld annat än på anvisad och särskilt iordningställd plats,
 • framföra motordrivet fordon,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
 • ta frö, plocka eller gräva upp örter, gräs, mossor, svampar eller lavar,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt,
 • under längre tid än två dygn tälta, förtöja eller på annat sätt ockupera strandområde.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1977

Storlek: 50 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län