Tibergs Udde

Naturreservatet Tibergs udde, beläget inom Långbans gruvområde i den Värmländska Bergslagen, är ett äldre odlingslandskap med en för länet ovanligt artrik flora.

Gullivivor framför badstuga. Foto Johan Bohlin

Gullvivor framför badstuga. Foto Johan Bohlin.

De mjukt formade och svagt kuperade blomsterängarna är karaktäristiska för området. Mellan ängarna ligger sten- och blockrika kullar med gles träd- och buskvegetation. I reservatets östra del finns ett par gamla fiskdammar som inramas av lummig lövskog. Längst i norr sticker en udde ut i Hyttsjön, som kom till under produktionsperioden 1910-1925 då man körde ut skarn (stenrester efter gruvbrytningen) i sjön.

Reservatet bildades för att bevara den ovanliga och orkidérika floran samt att Långban är av internationellt intresse vad gäller förekomst av mineraler. Området ingår i EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000.

Närbild av gullviva.

Gullviva. Foto Johan Bohlin.

Växter

Hela sju olika orkidéarter finns i reservatet; tvåblad, guckusko, brudsporre, purpurknipprot, grönkulla, jungfru Marie nycklar och nattviol. Utöver orkidéer finns bland annat jungfrulin, ängsklocka, gullviva, underviol och fältgentiana med flera för länet ovanliga arter. Skogstry, tibast och olvon återfinns i buskskiktet.

Ängen lyser gul av gullvivor. I bakgrunden lyser vattnet blått.

Äng med Gullvivor. Foto Johan Bohlin.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, inskrift eller liknande,
 • skada vegetationen genom att plocka eller gräva upp örter och gräs, fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada buskar och träd,
 • störa djurlivet,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller liknande,
 • framföra motordrivet fordon.

Dessutom är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1980

Storlek: 8 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län