Svarttjärnshöjden

Närbild på en gren av idegran.

Idegran. Foto Johan Bohlin.

Svarttjärnshöjden är rik på kärlväxter, lavar, mossor och svampar

På de branta sluttningarna i reservatet finns naturskog. Det vanligaste trädslaget är gran. På höjderna står träden glesare och marken är torrare. Längre ner är skogen sluten och fuktigheten ökar.

Reservatet bildades för att bevara de värdefulla naturmiljöerna och den biologiska mångfalden.

Djur och växter

I naturskogen finns livsmiljöer som är viktiga för sällsynta mossor, lavar och svampar. De trivs till exempel på gamla grovbarkiga träd, döende träd och murken ved. I mer åtkomliga delar av området kan man se stubbar som är spår från tidigare skogsbruk.

Här och var är marken påverkad av en bergart som kallas grönsten. Den är mörk och något grönskimrande. Grönsten fungerar ungefär som kalk och gör att floran är rik på örter. Exempel på arter är blåsippa Hepatica nobilis, vätteros Lathraea squamaria och idegran Taxus baccata. Idegranen kan se ut som en oregelbunden buske eller ett litet träd.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling),
  • elda.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 7,5 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län