Styggvrån

Naturreservatet Styggvrån är ett skogsreservat som tack vare den basiska marken har en särpräglad markflora med bland annat blåsippa och trolldruva.

Brant skogsparti med gran och stort stenblock.

Mossbelupet block i skogsbranten. Foto Lars Furuholm.

Naturreservatet Styggvrån bildades för att skydda de höga naturvärden och den artrikedom som uppmärksammats i området. Genom reservatet bevaras kalkpräglad grandominerad naturskog och en lövskog med viktiga strukturer som gamla träd, döende och döda träd och död ved.

Områdets skogar samt områdets karaktär med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras.

Området ingår det större Natura 2000-området Storområdet Örten som ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Reservatet ligger i en trakt med många markanta hyperitberg. Denna bergarts höga kalkhalt medför en särpräglad flora med bland annat blåsippa, vårärt, trolldruva, lind och den hotade arten skuggviol. Grön sköldmossa, platt fjädermossa samt de hotade svamparna gränsticka och aspgeléav kan nämnas bland kryptogamerna.

I reservatet kan man finna fågelarterna bivråk, järpe, tjäder, sparvuggla, pärluggla, gråspett, spillkråka, tretåig hackspett och orre.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar, snäckor och fjärilar,
  • samla in mossor, lavar och ved- och marksvampar,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd, stående och omkullfallna träd, och buskar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar,
  • framföra fordon, exempelvis cykel, traktor, snöskoter och terränghjuling (sk fyrhjuling).

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2014

Storlek: 28,7 hektar

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län