Plötslig ishalka i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Stor-Älgsjön

Stor-Älgsjön är ett lättillgängligt friluftsområde i ett vackert landskap där de gamla tallarna ramar in sjön och speglas mot det glittrande vattnet.

Sjön kantas av skog.

Stor-Älgsjön. Foto: Jan Rees

Här kan man färdas på tysta vatten och kryssa mellan större skogsklädda holmar och mindre skär eller vandra i de intilliggande skogarna. Sjön har stränder av stor variation med allt från brant stupande klippor och rundade hällar till gungfly med tranbär och rosling. Det vackra landskapet i kombination med tystnaden och ytterst lite mänsklig aktivitet, ger området en ovanlig vildmarksprägel för att vara i södra Värmland.

Naturreservatet utgörs av två delområden där själva Stor-Älgsjön utgör en stor del, och den lite mindre skogliga delen ligger söder om sjön. Reservatet har bildats med syftet att bevara de naturvärden som är knutna till äldre orörd skog som har strukturer och förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Eftersom området dessutom är en värdefull miljö för det rörliga friluftslivet har det beslutats att området ska undantas från skogsbruk och ges ett långsiktigt skydd genom naturreservatsbildning.

Djur och växter

Den gamla tallskogen som ramar in sjön på ett mycket tilltalande sätt växer på öar och stränder med tunn jordmån och i höjdlägen. I svackor uppe på höjden där granen dominerar finns rika förekomster av hänglav vilket ger en trolsk stämning.

Den näringsfattiga sjön har en fiskfauna som omfattas av de vanligaste arterna abborre, gädda, mört och möjligen sik. Här födosöker även fåglar som storlom, fiskgjuse och fisktärna, medan tjäder och spillkråka förekommer i skogsområdena.

Anordningar

Området är under uppbyggnad. Alla planerade anordningar är inte på plats än.

Föreskrifter

Det är förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon på land annat än fram till och på anlagd parkeringsplats och båtiläggningsplats,
 • framföra motorbåt i högre hastighet än fem knop,
 • göra upp eld annat än på anvisad plats,
 • fälla, eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, stubbar, bark eller grenar,
 • samla in mossor, lavar och vedlevande svampar,
 • gräva eller dra upp kärlväxter,
 • samla in eller skada ryggradslösa djur,
 • medföra hund som inte är kopplad eller annat lösgående sällskapsdjur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2017

Storlek: ca 272 ha, varav 119 ha landareal och 153 ha vattenareal

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län