Sörskog Skallberget

Reservatet bildades för att bevara de värdefulla livsmiljöerna naturlig gammal tallskog, barrskog med hög andel död ved samt lövrik barrnaturskog samt att bevara missgynnade och hotade arter som är karaktäristiska för naturtyperna i området.

Solsken på tallstammar.

Tallskog.

Reservatet utgörs av ett höjdparti som ligger 420 meter över havet, samt av tillhörande branter och sluttningar. Inom objektet finns sex nyckelbiotoper. På höjderna växer gammal skog med senvuxna granar och knotiga, plattkroniga, tallar, varav vissa är uppemot 300 år. Längre ner i sluttningarna ökar graninslaget. I delar av området är den mänskliga påverkan låg och området har naturskogskvaliteter.

Död ved finns i form av torrträd, lågor och högstubbar. Området bär spår av brandpåverkan och det finns brandstubbar spridda i reservatet. I de grandominerade lägre delarna av reservatet är luftfuktigheten hög och jämn.

Djur och växter

Området hyser ett antal signalarter, vilkas förekomst indikerar skyddsvärd skog. Bland annat finns signalarten tallticka. Den signalerar naturskogar med gamla träd och förekommer vanligen på träd som är 150 – 200 år eller mera. Det finns också arter som stjärntagging och ullticka, vilka signalerar att det funnits en kontinuitet av död ved i området. Det förekommer även signalarter som kräver hög luftfuktighet och skoglig kontinuitet, till exempel garnlav, gelélavar, skuggblåslav, lunglav och stuplav. De två sistnämnda kräver också tillgång till gamla lövträd. Den rödlistade skalbaggen raggbock är funnen i området. Raggbocken är beroende av grova tallågor med hård kärnved.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar, snäckor eller fjärilar,
  • samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  • skada eller ta bort död ved såsom liggande eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon,
  • skada eller ta bort naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,
  • utan länsstyrelsens tillstånd i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra vetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2009

Storlek: 44 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län