Soienmägg

Namnet Soienmägg är finska och betyder "fågelberget".

Infoskylt

Reservatet utgörs till stor del av 130-180 år gammal barrblandskog. Området ligger 450-500 meter över havet. I hela området finns också ett påtagligt många stubbar med spår av bränder.

Reservatet bildades för att vårda och bevara den värdefulla livsmiljön naturskogsartad gammal barrskog. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

Områdets stora mängd av stenblock, olika trädslag, olika ålder på träden och riktigt gamla träd i flera olika naturtyper gör att många hotade arter trivs. Tillsammans ger dessa egenskaper området högt naturvärde.

I hela området finns gott om hänglavar, och merparten av asparna och sälgarna har ett relativt väl utvecklat lavsamhälle med lunglav, skrovellav och njurlavsarter.

Fågellivet i reservatet bjuder på tretåig hackspett, gråspett spillkråka, tjäder och järpe.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande eller stående döda träd eller torra grenar.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 61 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text