Skutan

Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna.

Tallskogsmiljö, Skutan.

Vitmossa i botten av surdrog. Foto Anita Andersson.

Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.

Reservatet bildades för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med sällsynta arter knutna till skuggade lodytor, högörtsgranskog, lövträd, gamla och senvuxna träd samt död ved.

Blekgul skivling omgiven av harsyra.

Svavelriska. Foto: Anita Andersson.

Djur och växter

De hotade arter som förekommer i reservatet är bl.a. vedtrappmossa, broktagel, violettgrå tagellav, grön sköldmossa, aspgelélav, raggbock och tretåig hackspett. Har man tur kan man få höra eller kanske se: tjäder, järpe, orre, slaguggla, pärluggla eller sparvuggla.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar eller vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggane eller stående torrträd eller torra grenar,
  • framföra fordon.


Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området för skolor och institutioner,
    regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2006

Storlek: 124 hektar

Markägare: Staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län