Skrallarberget

Här finns spår av brand både på de 300-400-åriga tallarna såväl som på de liggande och stående torrträden.

Foto Ingrid Granberg Wirtberg.

Skogen är i de västra och centrala delarna talldominerad, mager och ganska gles med litet inslag av gran och löv. Merparten är tallskog av lav-ristyp med en ålder runt 130 år. I väster finns flera tallöverståndare med en ålder på 300-400 år. Här finns förhållandevis gott om liggande och stående torrträd samt högstubbar. Nästan alla döda tallar och en del av de levande har märken efter brand så kallade brandljud.

Reservatet bildades för att bevara och vårda områdets naturskog, öka volymen död ved, bevara hotade arter och livsmiljöer för skogshöns. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Djur och växter

I reservatet finns flera sällsynta arter såsom: kolflarnlav, lunglav, aspgelélav, gammelgranskål och tretåig hackspett.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • samla in ryggradslösa djur, t ex skalbaggar och landsnäckor,
  • samla in mossor, lavar och vedsvampar,
  • skada eller ta bort träd och buskar, inklusive död ved såsom liggande och stående torrträd samt torra grenar,
  • framföra fordon.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:


  • i kommersiellt syfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att regelbundet utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 87 hektar

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen i Värmlands län

Rubrik

Text