Skogmossen

Fin talldominerad skogs-myrmosaik med hög trädålder.

Genom myren går en ås med nakna hällar och tallar längs med kanterna.

Tallbeväxt ås. Foto Pia Immonen.

Naturreservatet Skogmossen är ett område som främst utgörs av äldre tallskog och våtmark. Den glesa tallskogen på mossen med riklig förekomst av död ved och soliga, varma gläntor utgör ett både representativt, och i det närmaste unikt, exempel på hur gamla naturliga skogar på skvattramstallmossar ser ut i den södra delen av Värmland.

Skogen på mossen är som helhet naturskogsartad och har gott om både senvuxna träd och riktigt stora gamla överståndare.

Djur och växter

Genom förekomst av strukturer som lågor, torrakor och gamla träd har den naturskogsartade skogen goda förutsättningar att hysa hotade och sällsynta arter som hör till den här miljön.

Tallticka växer på några av de gamla överståndarna på mossen och på kvarlämnade gammeltallar på hällmarkerna. Utöver tallticka finns sällsynta arter som motaggsvamp och dropptaggsvamp.

Föreskrifter

Utöver vad som annars gäller i författningar är det i reservatet förbjudet att:

  • fälla eller på annat sätt skada levande och döda träd eller buskar, stående
    eller omkullfallna,
  • samla in ryggradslösa djur, mossor, lavar och vedsvampar,
  • framföra fordon,
  • skada, omlagra eller bortföra berg, jord eller sten,
  • göra upp eld,
  • tippa eller anordna upplag.


Utan länsstyrelsen tillstånd är det också förbjudet att:

  • genomföra organiserad tävlings-, undervisnings- eller friluftsverksamhet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 2018

Storlek: Ca 34 hektar

Markägare: Privata

Förvaltare: Staten

Rubrik

Text